60000+ inedördül metr önümçilik bazalary

60000+ inedördül metr önümçilik bazalary

IGUICOO-nyň 60,000㎡ zawodyndan başga-da, esasy kompaniýamyz “Changhong Co. Ltd.”, uly taslama zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän 860,000㎡ zawody öz içine alýar.

80+ oýlap tapyş patentleri

80+ oýlap tapyş patentleri

Önümiň hilini has gowy üpjün etmek üçin ISO 9 0 0 1 、 ISO 4 0 0 1 、 ISO 4 5 0 0 1 we 80-den gowrak patent şahadatnamasyny aldyk.

20+ gözleg we barlag topary

20+ gözleg we barlag topary

Hünärmen gözleg we HVAC toparymyz bar. Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir.

2+ Professional laboratoriýa

2+ Professional laboratoriýa

Biziň 30 kub metr arassalaýyş laboratoriýamyz we entalpiýa tapawudy barlaghanasy bar. Biz baş kompaniýamyz bilen onlarça laboratoriýany paýlaşýarys.

bofang_ wideo

BIZI PR ÖNÜMLERimiz

AýratynlykÖnümler

Has köp önüme serediň

Arassa howa ulgamy ýumşadyjy turba

IGUICOO wifi dikeldiji howa çalşygy ventil ýylylyk nasosy ýokary hilli howa çalşygy

ýylylyk nasosynyň gyzdyrylmagy we öňünden sowadylmagy bilen ýylylygy dikeltmek şemaly erv

wifi dikeldiji howa çalşygy ýylylyk nasosy dikeldiji precool we öňünden gyzdyrylýan akylly dolandyryş

300CMH oorapyk potolok, öý howasy H12 süzgüçleri üçin PTC ýyladyşy bilen bir taraplaýyn howa çalşygy ulgamyna oturdyldy

Arassa howa uniwersal giňeliş adapter turbasy

Diwara gurlan Pozitiw basyş Arassa howa ventilyasiýa ulgamy

EPP akustiki izolýasiýa turbasy , Gowy çeýeligi, seýsmiki gysyjy

Mikro woltly sterilizasiýa süzgüji bilen energiýa dikeldiş howa çalşygy ulgamy

Şeker oturdylan Öý üçin arassa howa şemaly

Suw üçin howa atylylyk nasosy Aýlanyp geçýän energiýa şemaly ulgamy

Sowuklama we ýyladyş bilen energiýa dikeldiş ventilyator ulgamy

biz hakda

KompaniýaProfil

Kompaniýanyň tertibi

IGUICOO 2013 2013-nji ýylda döredilen, howa çalşygy ulgamy, kondisioner ulgamy 、 HVAC 、 kislorodlaşdyryjy 、 çyglylygy sazlaýjy enjamlar , PE turbalaryny ýerleşdirmek boýunça gözleg, işläp düzmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen kompaniýadyr. Howanyň arassalygyny, kislorodyň mukdaryny ýokarlandyrmagy maksat edinýäris. , temperatura we çyglylyk.Önümiň hilini has gowy üpjün etmek üçin ISO9001 、 ISO4001 、 ISO45001 we 80-den gowrak patent şahadatnamasyny aldyk.

Has giňişleýin gör

Toparymyz

IGUICOO hemişe tehnologiki täzelikleri kärhananyň ösüşiniň we açylyş hyzmatdaşlygynyň hereketlendiriji güýji hökmünde kabul etdi.Häzirki wagtda 20-den gowrak ýokary bilimli adam bilen uly gözleg we ösüş toparymyz bar.Müşderilere innowasion tehniki çözgütler bilen üpjün etmegi hemişe talap edýäris we hünär hyzmatlary, ýokary hilli önümler we bäsdeşlik bahalary bilen müşderileriň ynamyny gazanýarys.

Has giňişleýin gör

Gözleg we gözleg güýji

“Changhong Group” -yň kompaniýasy hökmünde, entalpiýa tapawudy laboratoriýasyna we 30 kub laboratoriýasyna eýe bolmakdan başga-da, “Changhong” -yň ses synag laboratoriýasyny hem paýlaşyp bileris. Şol bir wagtyň özünde tehnologiki üstünlikleri we önümçilik liniýalaryny paýlaşýarys. Şonuň üçin kuwwatymyz 200,000 birlige ýetip biler. ýylda.

Has giňişleýin gör
01 / 03

TASLAMALARYMYZ

In EngineeringenerçilikKazyýetler

Sagdyn ýaşaýyş jaýy

Sining Lanyun ýokary derejeli ýaşaýyş jaýy üçin ýakymly ýapyk howany kadalaşdyrmak ulgamy

Içerki meşhur landşaft dizaýn kompaniýasy we Zhongfang kompaniýasy tarapyndan, LanYun ýaşaýyş etraby Xining şäherinde ýerleşýär, platoda ýokary derejeli ekologiki ýaşaýyş jaýyny döretmek üçin 230 ýaşaýjy üçin seresaplylyk bilen döredildi.

KOREBIR
 • Si ueuwan görkeziş otagy
 • Siýuntaý
 • Gum stoly gurmak

Kwartira / myhmanhana

Myhmanhana üçin arassa howany arassalaýjy howa çalşygy ulgamy

IGUICOO arassa howany arassalamak gutusy, arassa howany arassalaýjy fan rulony, ýylylygy dikeldiş ventilyatorlary, energiýa dikeldiş ventilyatorlary, arassa howany arassalamak ulgamlary ýaly ýapyk howanyň hilini gowulandyrmak üçin käbir myhmanhanalara we kwartiralara arassa howany arassalaýyş howa çalşygy ulgamyny berýär.Ine, salgylanmak üçin käbir taslama ýagdaýlary.Eliňizde haýsydyr bir taslamaňyz bar bolsa, optimal we tygşytly çözgütler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

KOREBIR
 • dav
 • Öý görnüşi pes uglerodly tejribe otagy
 • Xinyi myhmanhanasy

Söwda binasy

Söwda binalary üçin arassa howany arassalaýjy howa çalşygy ulgamy

Söwda binalary üçin arassa howany arassalaýjy howa çalşygy ulgamy
IGUICOO tämiz howany arassalaýjy guty, arassa howany arassalaýjy fan rulony, energiýany dikeldiji howa geçirijileri, arassa howany arassalaýyş ulgamlary ýaly täjirçilik binalary üçin arassa howany arassalaýjy howa çalşygy ulgamyny üpjün edýär.Ine, salgylanmak üçin käbir taslama ýagdaýlary.HRV / ERV hakda haýsydyr bir taslamaňyz bar bolsa, optimal we tygşytly çözgütler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

KOREBIR
 • Pekin ofisini gurmak taslamasy3
 • Pekin ofisiniň gurluşyk taslamasy-1
 • Chengdu Zhongjiao taslamasy

Mekdepdäki arassa howa ulgamy

Çagalaryň dem alyş saglygyny goramak we çagalar üçin ýaşyl we arassa okuw gurşawyny döretmek üçin,

Çagalar ýurduň umydy, ýurduň geljegi we durmuşymyzyň dowamydyr. Çagalar üçin sagdyn okuw gurşawyny döretmek her bir kompaniýanyň jogapkärçiligidir. Çagalar üçin mekdebe laýyk arassa howa ulgamlaryny öndürmekden başga-da, IGUICOO şeýle hem “başlangyç we orta mekdep synp otaglary üçin milli howa hiliniň standartyny ösdürmäge” gatnaşmak bagtyna eýe boldy.

KOREBIR
 • guangmo çagalar bagy-1
 • guangmo çagalar bagy-2
 • rhdr

Sagdyn ýaşaýyş jaýy

01

Kwartira / myhmanhana

02

Söwda binasy

03

Mekdepdäki arassa howa ulgamy

04

habarlar

Iň soňkyhabarlar

Has giňişleýin habarlara serediň
 • Häzirki zaman şäher durmuşynda adamlar ýaşaýyş gurşawymyzyň howa hili barada has köp alada edýärler.Arassa howa şemallaşdyryş ulgamlarynyň meşhurlygy bilen has köp maşgala saýlanýar ...

  Öýi tebigatdan we tazelikden doly arassa howa şemaly ulgamy

  Öýi tebigatdan we tazelikden doly arassa howa şemaly ulgamy

  Häzirki zaman şäher durmuşynda adamlar ýaşaýyş gurşawymyzyň howa hili barada has köp alada edýärler.Arassa howa şemallaşdyryş ulgamlarynyň ýaýramagy bilen has köp maşgala howany bejermegiň bu netijeli çözgüdini saýlap, öýlerini hakyky saglyk mekanyna öwürýär.1 、 Önümlere syn Arassa howa ulgamy, howa çalmagy, süzmek we arassalamak, çyglylygy dolandyrmak ýaly birnäçe funksiýany birleşdirýän ýapyk howa arassalaýyş enjamydyr. Täze süzgüçli süzgüçli ...

 • IGUICOO - Aagondarha gaýyk festiwaly
  Arassa howa, her gün sagdyn dem almak bilen bilelikde Dragon gaýyk festiwaly Lo Loong gaýyk festiwalynyň gelmegi bilen, tüwi kömelekleriniň hoşboý ysly ýapraklary we “Loong Boat” ýaryşy başladyk ...

  IGUICOO - Aagondarha gaýyk festiwaly

  IGUICOO - Aagondarha gaýyk festiwaly

  “Dragon Boat” festiwaly, arassa howa, her gün sagdyn dem almak bilen bilelikde the “Loong Boat” festiwalynyň gelmegi bilen, tüwi kömelekleriniň hoşboý ysly ýapraklary we “Loong Boat” ýaryşy, adaty medeniýetden doly bu festiwaly başladyk.Bu aýratyn pursatda diňe bir Zongzi tagamly bolman, eýsem dem alyş saglygymyza hem üns bermelidiris.Şol sebäpli, öý gurşawyňyzy has sagdyn we sagdyn etmek üçin arassa howa şemaly önümlerini saýlamagy maslahat berýäris.Uzyn B ...

 • IGUICOO Ear Gulakdaky däne
  Altyn bugdaý tolkunlary dänäni gulakda garşy alýar we arassa howa rahatlandyryjy we salkyn duýgy getirýär.

  IGUICOO Ear Gulakdaky däne

  IGUICOO Ear Gulakdaky däne

  Altyn bugdaý tolkunlary dänäni gulakda garşy alýar we arassa howa rahatlandyryjy we salkyn duýgy getirýär.

 • Içerki ýaşaýyş hilini döretmek, Täze Aýyň ulanylmagyndan başlap ...
  Jaýyň bezegi her bir maşgala üçin gutulgysyz mowzuk.Esasanam ýaş maşgalalar üçin jaý satyn almak we ony abatlamak olaryň tapgyrlaýyn maksatlary bolmaly.Şeýle-de bolsa, köp adam köplenç bu meselä üns bermeýär ...

  Arassa howa ventilyasiýa ulgamlaryny ulanmakdan başlap, içerde gowy ýaşaýyş hilini döretmek

  Arassa howa ventilyasiýa ulgamlaryny ulanmakdan başlap, içerde gowy ýaşaýyş hilini döretmek

  Jaýyň bezegi her bir maşgala üçin gutulgysyz mowzuk.Esasanam ýaş maşgalalar üçin jaý satyn almak we ony abatlamak olaryň tapgyrlaýyn maksatlary bolmaly.Şeýle-de bolsa, köpler öý bezegi tamamlanandan soň içerdäki howanyň hapalanmagyna üns bermeýärler.Öýde arassa howa şemalladyş ulgamy gurulmalymy?Jogap eýýäm görnüp dur.Arassa howa şemaly ulgamy barada köp adam eşitdi.Emma saýlamak meselesine gezek gelende, köp adamyň henizem birneme bulaşykdygyna ynanýaryn.In ...

 • Arassa howa ventilyasiýa ulgamlarynda EPP materialyny ulanmagyň artykmaçlyklary
  EPP materialy näme?EPP köpükli plastmassanyň täze görnüşi bolan giňeldilen polipropileniň gysgaltmasydyr.EPP ýokary öndürijilikli ýokary kristal polim bolan polipropilen plastmassa köpük materialy ...

  Arassa howa ventilyasiýa ulgamlarynda EPP materialyny ulanmagyň artykmaçlyklary

  Arassa howa ventilyasiýa ulgamlarynda EPP materialyny ulanmagyň artykmaçlyklary

  EPP materialy näme?EPP köpükli plastmassanyň täze görnüşi bolan giňeldilen polipropileniň gysgaltmasydyr.EPP ýokary öndürijilikli ýokary kristal polimer / gaz birleşýän material bolan polipropilen plastmassa köpük materialydyr.Özboluşly we ýokary öndürijiligi bilen, iň çalt ösýän ekologiýa taýdan arassa täze gysyş bufer we izolýasiýa materialyna öwrüldi.Şol bir wagtyň özünde, EPP gaýtadan işlenip bilinýän, tebigy taýdan zaýalanýan we ýok ... ekologiýa taýdan arassa materialdyr ...

 • Rus müşderilerini IGUICOO Gündogar Hytaý önümçilik bazasyna baryp görmäge hoş geldiňiz
  Şu aýda, IGUICOO Gündogar Hytaý önümçilik bazasy ýörite müşderiler toparyny - Russiýadan gelen müşderileri garşy aldy.Bu sapar diňe bir IGUICOO-nyň halkara bazaryndaky täsirini görkezmän, eýsem ...

  Rus müşderilerini IGUICOO Gündogar Hytaý önümçilik bazasyna baryp görmäge hoş geldiňiz

  Rus müşderilerini IGUICOO Gündogar Hytaý önümçilik bazasyna baryp görmäge hoş geldiňiz

  Şu aýda, IGUICOO Gündogar Hytaý önümçilik bazasy ýörite müşderiler toparyny - Russiýadan gelen müşderileri garşy aldy.Bu sapar diňe bir IGUICOO-nyň halkara bazaryndaky täsirini görkezmek bilen çäklenmän, kompaniýanyň hemmetaraplaýyn kuwwatyny we çuňňur pudagyny görkezdi.15-nji maýda irden rus müşderileri, halkara iş dolandyryjymyz bilen bilelikde Gündogar Hytaý önümçilik bazamyza baryp gördüler.Ösen önümçilik enjamlary we ...

 • Diwara gurlan arassa howa şemaly ulgamy näme?
  Diwara gurlan arassa howa howa çalşygy ulgamy, bezegden soň gurnalyp we howany arassalamak funksiýasyna eýe bolan arassa howa ulgamynyň bir görnüşidir.Esasan öý ofislerinde, mekdeplerde, ...

  Diwara gurlan arassa howa şemaly ulgamy näme?

  Diwara gurlan arassa howa şemaly ulgamy näme?

  Diwara gurlan arassa howa howa çalşygy ulgamy, bezegden soň gurnalyp we howany arassalamak funksiýasyna eýe bolan arassa howa ulgamynyň bir görnüşidir.Esasan öý ofislerinde, mekdeplerde, myhmanhanalarda, willalarda, söwda binalarynda, güýmenje meýdançalarynda we ş.m. ulanylýar. Diwara gurlan kondisioner ýaly, diwara gurnalan, ýöne daşarky bölümi ýok, üstünde diňe iki sany howa çalşygy bar maşynyň arkasy.Biri daşardan ýapyk meýdana arassa howany, othe ...

 • IGUICOO - XIAOMAN

  IGUICOO - XIAOMAN

  IGUICOO - XIAOMAN

 • IGUICOO Mother Eneler güni gutly bolsun

  IGUICOO Mother Eneler güni gutly bolsun

  IGUICOO Mother Eneler güni gutly bolsun

 • IGUICOO - Halkara zähmet güni
  Her zähmetsöýer adam hormata mynasyp!

  IGUICOO - Halkara zähmet güni

  IGUICOO - Halkara zähmet güni

  Her zähmetsöýer adam hormata mynasyp!

 • Halkara müşderimizi kompaniýamyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz!
  Gowy habar getirýän bahar şemaly.Bu ajaýyp günde, IGUICOO uzakdan gelen daşary ýurtly dosty, Taýlanddan distribýutor müşderisi jenap Şu garşy aldy.Onuň gelmegi diňe bir täze janlylygy däl ...

  Halkara müşderimizi kompaniýamyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz!

  Halkara müşderimizi kompaniýamyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz!

  Gowy habar getirýän bahar şemaly.Bu ajaýyp günde, IGUICOO uzakdan gelen daşary ýurtly dosty, Taýlanddan distribýutor müşderisi jenap Şu garşy aldy.Onuň gelmegi diňe bir IGUICOO-nyň halkara hyzmatdaşlygy işine täze janlylyk goşmak bilen çäklenmän, arassa howa şemalladyş önümlerimiziň halkara derejesinde ykrar edilmegini hem görkezýär.Taýlandly müşderimiziň bu gezek gelmeginiň esasy maksady önümlerimize has çuňňur düşünmekdir.Möhüm kompon hökmünde ...

 • Arassa howa senagatynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary we mümkinçilikleri
  1. Tehnologiki innowasiýa möhümdir Arassa howa pudagynyň öňünde durýan kynçylyklar esasan tehnologiki innowasiýalaryň basyşyndan gelýär.Tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen täze tehnolo ...

  Arassa howa senagatynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary we mümkinçilikleri

  Arassa howa senagatynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary we mümkinçilikleri

  1. Tehnologiki innowasiýa möhümdir Arassa howa pudagynyň öňünde durýan kynçylyklar esasan tehnologiki innowasiýalaryň basyşyndan gelýär.Tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen täze tehnologiki serişdeler we enjamlar yzygiderli ýüze çykýar.Kärhanalar tehnologiki ösüşiň dinamikasyna öz wagtynda düşünmeli, gözleg we ösüş maýa goýumlaryny köpeltmeli we önümiň öndürijiligini we hilini yzygiderli ýokarlandyrmaly.2. Güýçli bäsdeşlik Bazaryň giňelmegi we artmagy bilen ...

 • Arassa howa pudagynyň geljekki ugry
  1.Akylly ösüş “Internet” we emeli intellekt ýaly tehnologiýalaryň yzygiderli ösmegi we ulanylmagy bilen arassa howa ulgamlary hem int ...

  Arassa howa pudagynyň geljekki ugry

  Arassa howa pudagynyň geljekki ugry

  1.Akylly ösüş “Zatlar interneti” we emeli intellekt ýaly tehnologiýalaryň üznüksiz ösmegi we ulanylmagy bilen arassa howa ulgamlary hem akyla tarap öser.Akylly arassa howa çalşygy ulgamy, içerki howanyň hiline we ýaşaýjylaryň ýaşaýyş endiklerine görä awtomatiki usulda sazlanyp, has akylly, amatly we energiýa tygşytlaýjy iş tertibine ýetip biler.2. Tehnologiki innowasiýa we ösüş Üznüksiz ösüş bilen ...

 • Arassa howa senagatynyň häzirki ösüş ýagdaýy
  Arassa howa pudagy, arassa howany ýapyk gurşawda ornaşdyrmak we hapalanan ýapyk howany daşardan çykarmak üçin dürli tehnologiki enjamlary ulanýan enjamy aňladýar.Theokarlandyrmalar bilen ...

  Arassa howa senagatynyň häzirki ösüş ýagdaýy

  Arassa howa senagatynyň häzirki ösüş ýagdaýy

  Arassa howa pudagy, arassa howany ýapyk gurşawda ornaşdyrmak we hapalanan ýapyk howany daşardan çykarmak üçin dürli tehnologiki enjamlary ulanýan enjamy aňladýar.Içerdäki howanyň hiline bolan islegiň we islegiň artmagy bilen arassa howa pudagy soňky ýyllarda çalt ösüşe eýe boldy.1. Bazar isleginiň ösüşi Şäherleşmegiň çaltlaşmagy, ýaşaýjylaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy we daşky gurşawyň hapalanmagynyň güýçlenmegi bilen adamlar & # ...

 • Polen allergiýasy möwsümi gelýär!
  IGUICOO Mikro-gurşaw Kondisioner ulgamy, erkin we rahat dem almak üçin sagdyn ýapyk ýer döredýär.Bahar polen we allergiýa aladasy bilen gelýär.Alada etme.IGUIC bolsun ...

  Polen allergiýasy möwsümi gelýär!

  Polen allergiýasy möwsümi gelýär!

  IGUICOO Mikro-gurşaw Kondisioner ulgamy, erkin we rahat dem almak üçin sagdyn ýapyk ýer döredýär.Bahar polen we allergiýa aladasy bilen gelýär.Alada etme.IGUICOO demiňizi goraýan bolsun.Möwsümleýin meseleleri nädip çözmeli?Springaz paslynda tebigatyň galkynyşy janly sahna getirýär, şeýle hem polen allergiýasynyň kynçylyklaryny getirýär.Allergiýa keseliniň ýokary möwsüminde, allergiýa alamatlarynyň nädip öňüni alyp we azaltmalydygyny köp adamlar alada goýdy ...

 • Haýsy öý hojalygy arassa howa ulgamlaryny gurmagy maslahat berýär (Ⅱ)
  4 street Köçeleriň we ýollaryň golaýyndaky maşgalalar sideoluň ýakasyndaky jaýlar köplenç ses we tozan bilen baglanyşykly kynçylyklara duçar bolýarlar.Penjireleriň açylmagy köp ses we tozan döredýär, içerde opesiz içerde zatlary aňsatlaşdyrýar ...

  Haýsy öý hojalygy arassa howa ulgamlaryny gurmagy maslahat berýär (Ⅱ)

  Haýsy öý hojalygy arassa howa ulgamlaryny gurmagy maslahat berýär (Ⅱ)

  4 street Köçeleriň we ýollaryň golaýyndaky maşgalalar sideoluň ýakasyndaky jaýlar köplenç ses we tozan bilen baglanyşykly kynçylyklara duçar bolýarlar.Penjireleri açmak, köp ses we tozan döredýär, penjireleri açman içerde içerki zatlary aňsatlaşdyrýar.Arassa howa şemallaşdyryş ulgamy, penjireleri açmazdan, içerdäki süzülen we arassalanan arassa howany üpjün edip biler, açyk sesleri täsirli izolýasiýa edip, tozan meselesini çözüp, gündelik arassalamak kynçylyklaryny aradan aýyryp biler.5 rin Rinit we demgysma Fo ýaly duýgur ilaty bolan maşgalalar ...

 • IGUICOO ern Wernal deňlik
  IGUICOO - “Vernal Equinox Bahar” görnüşi bize ýylylyk bilen doldurylan sowgat getirýär.Güller hemme ýerde gülleýär.IGUICOO elmydama mähirli ýoldaşlyk edýär.

  IGUICOO ern Wernal deňlik

  IGUICOO ern Wernal deňlik

  IGUICOO - “Vernal Equinox Bahar” görnüşi bize ýylylyk bilen doldurylan sowgat getirýär.Güller hemme ýerde gülleýär.IGUICOO elmydama mähirli ýoldaşlyk edýär.

 • Baharda arassa howa ventilyasiýa ulgamyny gurmak gowymy?
  Bahar şemally, poleniň süýşmegi, tozan uçmagy we iriňli pişikler uçup, demgysma keseliniň ýokary möwsümine öwrülýär.Onda ýazda arassa howa şemaly ulgamlaryny gurmak nähili bolar?In ...

  Baharda arassa howa ventilyasiýa ulgamyny gurmak gowymy?

  Baharda arassa howa ventilyasiýa ulgamyny gurmak gowymy?

  Bahar şemally, poleniň süýşmegi, tozan uçmagy we iriňli pişikler uçup, demgysma keseliniň ýokary möwsümine öwrülýär.Onda ýazda arassa howa şemaly ulgamlaryny gurmak nähili bolar?Şu günki ýazda güller düşýär we tozan çykýar, iriňli pişikler uçýar.Öýüň arassalygy diňe bir kynçylyk çekmek bilen çäklenmän, howada köp mukdarda tozan ýüzüp, öýde galmak ýa-da daşary çykmak meselesinde uly kynçylyk döredip biler.Öýdäki arassa howa şemaly ulgamy pu ...

 • IGUICOO Women Aýal-gyzlar güni gutly bolsun
  Mart aýynyň yssy bahar şemaly aýallar ajaýyp gülleýär Täze döwürde arzuwlary kowalamak üçin täze syýahat IGUICOO ähli aýal-gyzlara baýramçylyk we jan saglyk arzuw edýär!

  IGUICOO Women Aýal-gyzlar güni gutly bolsun

  IGUICOO Women Aýal-gyzlar güni gutly bolsun

  Mart aýynyň yssy bahar şemaly aýallar ajaýyp gülleýär Täze döwürde arzuwlary kowalamak üçin täze syýahat IGUICOO ähli aýal-gyzlara baýramçylyk we jan saglyk arzuw edýär!

 • Haýsy öý hojalygy arassa howa ulgamlaryny gurmagy maslahat berýär (Ⅰ)
  1 pregnancy Göwreli eneleri bolan maşgalalar Göwrelilik döwründe göwreli aýallaryň immuniteti gowşak.Içerdäki howanyň hapalanmagy agyr bolsa we bakteriýalar köp bolsa, diňe kesel bolmak aňsat däl, b ...

  Haýsy öý hojalygy arassa howa ulgamlaryny gurmagy maslahat berýär (Ⅰ)

  Haýsy öý hojalygy arassa howa ulgamlaryny gurmagy maslahat berýär (Ⅰ)

  1 pregnancy Göwreli eneleri bolan maşgalalar Göwrelilik döwründe göwreli aýallaryň immuniteti gowşak.Içerdäki howanyň hapalanmagy agyr bolsa we bakteriýalar köp bolsa, diňe kesel bolmak aňsat bolman, eýsem bäbekleriň ösmegine hem täsir edýär.Arassa howa şemallaşdyryş ulgamy içerdäki howany yzygiderli arassa howa bilen üpjün edýär we içerdäki howanyň hemişe arassa bolmagyna göz ýetirýän hapalanan howany kowýar.Şeýle gurşawda galýan göwreli eneler diňe sagdyn düwünçegiň ösmegine kömek etmeýär ...

 • IGUICOO ins Mör-möjekleriň oýanmagy
  Gibernadan oýanmak Earther gyzýar Mör-möjekleri oýanmagyň ýene bir ýyly

  IGUICOO ins Mör-möjekleriň oýanmagy

  IGUICOO ins Mör-möjekleriň oýanmagy

  Gibernadan oýanmak Earther gyzýar Mör-möjekleri oýanmagyň ýene bir ýyly

 • Enthalpy alyş-çalyş arassa howa wentilasynyň ýörelgesi we aýratynlyklary ...
  Entalpiýa alyş-çalyş arassa howa şemaly ulgamy, beýleki arassa howa ulgamynyň köp artykmaçlyklaryny özünde jemleýän we iň amatly we energiýa tygşytlaýan arassa howa ulgamynyň bir görnüşidir.Ipörelge ...

  Enthalpy alyş-çalyş arassa howa ventilyasiýa ulgamynyň ýörelgesi we aýratynlyklary

  Enthalpy alyş-çalyş arassa howa ventilyasiýa ulgamynyň ýörelgesi we aýratynlyklary

  Entalpiýa alyş-çalyş arassa howa şemaly ulgamy, beýleki arassa howa ulgamynyň köp artykmaçlyklaryny özünde jemleýän we iň amatly we energiýa tygşytlaýan arassa howa ulgamynyň bir görnüşidir.Ipleörelge: Entalpiýa alyş-çalyş arassa howa ulgamy, umumy deňagramly howa çalşygy dizaýnyny täsirli ýylylyk çalşygy bilen ajaýyp birleşdirýär.Ulgam goşa merkezden gaçyryş janköýerleri we umumy deňagramly howa klapany bilen enjamlaşdyrylandyr.Arassa howa daşardan girizilýär we her ýatylýan otaga we ýaşaýyş jaýyna paýlanýar ...

 • Öýde arassa howa ventilyasiýa ulgamyny gurmak zerurmy?
  Öýüň arassa howa şemaly ulgamyny gurmagyň zerurlygy ýa-da ýokdugy, dürli faktorlara, şol sanda ýaşaýyş meýdanynyň howasynyň hiline, öý hojalygynyň howa hiline bolan islegi, e ...

  Öýde arassa howa ventilyasiýa ulgamyny gurmak zerurmy?

  Öýde arassa howa ventilyasiýa ulgamyny gurmak zerurmy?

  Öýüň arassa howa şemallaşdyryş ulgamyny gurmagyň zerurlygy ýa-da ýokdugy, ýaşaýyş meýdanynyň howasynyň hiline, öý hojalygynyň howa hiline bolan islegine, ykdysady şertlerine we şahsy isleglerine baglylykda dürli faktorlara baglydyr.Residentialaşaýyş ýerlerinde howanyň hili pes bolsa, ýygy-ýygydan duman, gum tupany ýa-da beýleki hapalanma problemalary ýaly, arassa howa ulgamlaryny oturtmak içerdäki howanyň hilini ep-esli gowulaşdyryp, açyk hapalaýjylaryň girişini azaldyp biler.Uly maşgalalar üçin ...

 • IGUICOO - YUSHUI

  IGUICOO - YUSHUI

  IGUICOO - YUSHUI

 • IGUICOO - Täze ýyl gelýär!

  IGUICOO - Täze ýyl gelýär!

  IGUICOO - Täze ýyl gelýär!

 • IGUICOO mikro-gurşawyň amaly meselesi ...
  2024-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Hytaýyň howa arassalaýyş pudagynyň 10-njy sammiti forumy we China Hytaýyň goşa uglerod intellektual ýaşaýyş giňişligini ösdürmek baradaky ak kagyz we ajaýyp mysal ýygyndysy ...

  IGUICOO mikro-gurşawyň ýüz tutma hadysasy 《Hytaýyň goşa uglerodly akylly ýaşaýyş meýdany we ajaýyp hadysalar ýygyndysy》

  IGUICOO mikro-gurşawyň ýüz tutma hadysasy 《Hytaýyň goşa uglerodly akylly ýaşaýyş meýdany we ajaýyp hadysalar ýygyndysy》

  2024-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Pekindäki Hytaý Gurluşyk Ylymlar akademiýasynda Hytaýyň howa arassalaýyş senagatynyň 10-njy maslahaty forumy we China Hytaýyň goşa uglerod akylly ýaşaýyş giňişligini ösdürmek baradaky “Ak kagyz we ajaýyp mysallar ýygyndysy” geçirildi.Sammitiň mowzugy Hytaýyň hil barlag birleşiginiň Adam ilatly ýerleriniň daşky gurşawyň hil komiteti tarapyndan gurnalan we Hytaý gurluşyk gözleg tehnologiýasy tarapyndan ýer eýeçiligindäki “Ikitaraplaýyn uglerodyň akylly hili” ...

 • Öý arassa howa ulgamlary Gollanma saýlamak (Ⅱ)
  1. heatylylyk çalşygynyň netijeliligi onuň tygşytlydygyny we energiýa tygşytlaýandygyny kesgitleýär Arassa howa şemalladyş maşynynyň energiýa tygşytlydygyny esasan ýylylyk çalşyjysyna (fanatda), ...

  Öý arassa howa ulgamlary Gollanma saýlamak (Ⅱ)

  Öý arassa howa ulgamlary Gollanma saýlamak (Ⅱ)

  1. heatylylyk çalşygynyň netijeliligi, onuň tygşytlydygyny we energiýa tygşytlaýandygyny kesgitleýär Arassa howa şemalladyş maşynynyň energiýa tygşytlydygy esasan açyk howany içerde ýakyn saklamak üçin ýylylyk çalşyjysyna (fanatda) baglydyr. ýylylyk çalşygy arkaly mümkin boldugyça temperatura.Heatylylyk çalşygynyň netijeliligi näçe ýokary bolsa, şonça-da energiýa tygşytlaýar.Şeýle-de bolsa, ýylylyk çalşygynyň adaty ýylylyk çalşygyna (HRV) we entalpiýa çalşygyna (E ...) bölünýändigini bellemelidiris.

 • IGUICOO - Agyr sowuk
  Winter brings wind and snow, with gusts of cold. Unforgettable companionship when stepping on the snow.  Sichuan Guigu Renju Technology Co., Ltd. E-mail:irene@iguicoo.cn WhatsApp:+8618608156922

  IGUICOO - Agyr sowuk

  IGUICOO - Agyr sowuk

  Winter brings wind and snow, with gusts of cold. Unforgettable companionship when stepping on the snow.  Sichuan Guigu Renju Technology Co., Ltd. E-mail:irene@iguicoo.cn WhatsApp:+8618608156922

 • Öý arassa howa ulgamlary Gollanma saýlamak (Ⅰ)
  1. Arassalaýyş täsiri: esasan süzgüç materialynyň arassalaýyş netijeliligine baglydyr Arassa howa ulgamyny ölçemek üçin iň möhüm görkeziji arassalama netijeliligi, ýagny ...

  Öý arassa howa ulgamlary Gollanma saýlamak (Ⅰ)

  Öý arassa howa ulgamlary Gollanma saýlamak (Ⅰ)

  1. Arassalaýyş täsiri: esasan süzgüç materialynyň arassalanyş netijeliligine baglydyr Arassa howa ulgamyny ölçemek üçin iň möhüm görkeziji, girizilen açyk howanyň arassa we sagdyn bolmagyny üpjün etmek üçin zerur bolan arassalama netijeliligi.Ajaýyp arassa howa ulgamy azyndan 90% ýa-da ondanam köp arassalama netijeliligini gazanyp biler.Arassalamagyň netijeliligi esasan süzgüçleriň materialyna baglydyr.Bazardaky süzgüç materiallary esasan int ...

 • Arassa howa ulgamlarynyň bazar geljegi
  Soňky ýyllarda adamlar energiýa tygşytlaýan we ekologiýa taýdan arassa ýaşaýyş gurşawyny goldaýarlar.Adamlaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak we “energiýany tygşytlamak we e ...

  Arassa howa ulgamlarynyň bazar geljegi

  Arassa howa ulgamlarynyň bazar geljegi

  Soňky ýyllarda adamlar energiýa tygşytlaýan we ekologiýa taýdan arassa ýaşaýyş gurşawyny goldaýarlar.Adamlaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak we gurluşyk pudagynda “energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak” üçin.Döwrebap binalaryň howa geçirijiliginiň ýokarlanmagy we PM2.5-e berilýän ünsi artdyrmak bilen, içerdäki howanyň hiliniň ähmiýeti kem-kemden nygtaldy.Şonuň üçin arassa howa ulgamlary adamlaryň görüşine girdi we mar ...

 • Üç sany arassa howa ulgamlaryna düşünmezlik
  Köp adamlar islän wagtlary arassa howa ulgamyny gurup biljekdigine ynanýarlar.Freshöne arassa howa ulgamlarynyň dürli görnüşleri bar we adaty arassa howa ulgamynyň esasy bölümi ...

  Üç sany arassa howa ulgamlaryna düşünmezlik

  Üç sany arassa howa ulgamlaryna düşünmezlik

  Köp adamlar islän wagtlary arassa howa ulgamyny gurup biljekdigine ynanýarlar.Freshöne arassa howa ulgamlarynyň dürli görnüşleri bar we adaty arassa howa ulgamynyň esasy bölümi ýatylýan otagdan uzakda asylan potolokda oturdylmalydyr.Mundan başga-da, arassa howa ulgamy çylşyrymly turbageçirijiniň ýerleşişini talap edýär we onuň gurulmagy merkezi kondisioneriň gurulmagyna meňzeýär.Howa geçiriji kanallaryň ätiýaçlandyrylmagyny we esasy enjamyň gurulmagyny we eac ...

 • IGUICOO - Biraz sowuk
  Ofylyň ahyrynda şemal öwüsýär we bulutlar jülgä gaýdyp gelýär.Biraz sowuk ýakynlaşýar, adamlaryň ýüregine arassa howa getirýär.

  IGUICOO - Biraz sowuk

  IGUICOO - Biraz sowuk

  Ofylyň ahyrynda şemal öwüsýär we bulutlar jülgä gaýdyp gelýär.Biraz sowuk ýakynlaşýar, adamlaryň ýüregine arassa howa getirýär.

 • Arassa howa ulgamlarynyň hiline baha bermek üçin bäş görkeziji
  Arassa howa ulgamlary düşünjesi ilkinji gezek 1950-nji ýyllarda, ofis işgärleri kelle agyry, hiňlenmek we allergiýa ýaly alamatlary başdan geçirenlerinde ýüze çykypdyr.

  Arassa howa ulgamlarynyň hiline baha bermek üçin bäş görkeziji

  Arassa howa ulgamlarynyň hiline baha bermek üçin bäş görkeziji

  Arassa howa ulgamlary düşünjesi ilkinji gezek 1950-nji ýyllarda Europeewropada ýüze çykypdy, şonda ofis işgärleri işleýän wagtynda kelle agyry, hiňlenmek we allergiýa ýaly alamatlary başdan geçirýärdiler.Derňewden soň, munuň binanyň energiýa tygşytlaýyş dizaýny bilen baglanyşyklydygy, howa geçirijiligini ep-esli ýokarlandyrandygy, içerde howa çalşygynyň ýeterlik däldigi we “Kesel gurluşyk sindromyndan” ejir çekýän köp adamdygy ýüze çykaryldy.Satyn alanyňyzda, ...

 • Täze ýylyňyz gutly bolsun!

  Täze ýylyňyz gutly bolsun!

  Täze ýylyňyz gutly bolsun!

 • Arassa howa ulgamlary barada iki sany ýalňyş düşünje
  Adamlaryň içerdäki howanyň hiline ünsi bilen arassa howa ulgamlary has meşhur boldy.Arassa howa ulgamlarynyň köp görnüşi bar we iň täsirli merkezi tämiz a ...

  Arassa howa ulgamlary barada iki sany ýalňyş düşünje

  Arassa howa ulgamlary barada iki sany ýalňyş düşünje

  Adamlaryň içerdäki howanyň hiline ünsi bilen arassa howa ulgamlary has meşhur boldy.Arassa howa ulgamlarynyň köp görnüşi bar we iň täsirli ýylylygy dikeltmek ulgamy bolan merkezi arassa howa ulgamydyr.Giriş howasynyň temperaturasyny otag temperaturasyna ýakynlaşdyryp, rahat duýgy döredip biler we gowy energiýa tygşytlaýjy täsirleri bilen kondisioner (ýa-da ýyladyş) ýüküne az täsir edip biler.Aşakda täze hakda iki sany aň-düşünjeli ýalňyş düşünje hödürläris ...

 • Arassa howa şemaly gurmagyň zerurdygyny nädip kesgitlemeli ...
  Arassa howa ulgamy, gije-gündiziň dowamynda binalarda ýapyk we açyk howanyň üznüksiz aýlanmagyna we çalşylmagyna ýetip bilýän dolandyryş ulgamydyr.Ylmy taýdan kesgitläp biler ...

  Öýüňizde arassa howa ventilyasiýa ulgamyny gurmagyň zerurdygyny nädip kesgitlemeli?

  Öýüňizde arassa howa ventilyasiýa ulgamyny gurmagyň zerurdygyny nädip kesgitlemeli?

  Arassa howa ulgamy, gije-gündiziň dowamynda binalarda ýapyk we açyk howanyň üznüksiz aýlanmagyna we çalşylmagyna ýetip bilýän dolandyryş ulgamydyr.Içerdäki howanyň akym ýoluny ylmy taýdan kesgitläp we tertipläp biler, arassa howanyň süzülmegine we ýapyk gurşawda yzygiderli iberilmegine mümkinçilik döreder, hapalanan howa bolsa daşky gurşawda tertipli we wagtynda çykarylýar.Umuman aýdanyňda, arassa howa ulgamlarynyň hyzmat möhleti 10-15 ýyl.Fas ...

 • Bir taraplaýyn akym bilen iki taraplaýyn akymyň arasynda täze tapawut ...
  Iki taraplaýyn akym arassa howa ulgamy näme?Iki taraplaýyn akym arassa howa ulgamy, mejbury howa üpjünçiligi we mejbury gaz çykaryşynyň utgaşmasydyr.Maksady açyk arassa howany süzmek we arassalamak, ulag ...

  Bir taraplaýyn akym bilen iki taraplaýyn akymyň arassa howa ventilyasiýa ulgamynyň arasynda näme tapawut bar?(Ⅱ)

  Bir taraplaýyn akym bilen iki taraplaýyn akymyň arassa howa ventilyasiýa ulgamynyň arasynda näme tapawut bar?(Ⅱ)

  Iki taraplaýyn akym arassa howa ulgamy näme?Iki taraplaýyn akym arassa howa ulgamy, mejbury howa üpjünçiligi we mejbury gaz çykaryşynyň utgaşmasydyr.Maksady açyk arassa howany süzmek we arassalamak, turbageçirijiler arkaly ýapyk gurşawa daşamak we hapalanan we pes kislorodly ýapyk howany daşardan çykarmak.Bir üpjünçilik we bir gaz çykaryjy, ýapyk we açyk howanyň çalşylmagyna we konweksiýasyna ýetýär, netijede howa akymynyň has ylmy we täsirli guramasy bolýar.Mundan başga-da, iki taraplaýyn ...

 • IGUICOO - Gyş pasly
  Gyş paslynda bulutlar açyk we düşnükli, güýçli bulut ýeňil bulutlar we ýumşak şemallar bilen gelýär.Anotherene bir ýyl bahara gaýdyp, ýagty günüň aşagynda jülgede güller gülleýär ...

  IGUICOO - Gyş pasly

  IGUICOO - Gyş pasly

  Gyş paslynda bulutlar açyk we düşnükli, güýçli bulut ýeňil bulutlar we ýumşak şemallar bilen gelýär.Anotherene bir ýyl bahara gaýdyp, ýagty günüň aşagynda jülgede güller gülleýär.

 • Bir taraplaýyn akym bilen iki taraplaýyn akymyň arasynda täze tapawut ...
  Arassa howa ulgamy, üpjün ediş howa ulgamyndan we esasan ýapyk howa üçin ulanylýan tükeniksiz howa ulgamyndan ybarat garaşsyz howa işleýiş ulgamy ...

  Bir taraplaýyn akym bilen iki taraplaýyn akymyň arassa howa ventilyasiýa ulgamynyň arasynda näme tapawut bar?(Ⅰ)

  Bir taraplaýyn akym bilen iki taraplaýyn akymyň arassa howa ventilyasiýa ulgamynyň arasynda näme tapawut bar?(Ⅰ)

  Arassa howa ulgamy, esasan içerdäki howany arassalamak we howa çalşygy üçin ulanylýan üpjünçilik howa ulgamyndan we çykýan howa ulgamyndan ybarat garaşsyz howa işleýiş ulgamydyr.Adatça, merkezi arassa howa ulgamyny howa akymy guramasyna görä bir taraplaýyn akym ulgamyna we iki taraplaýyn akym ulgamyna bölýäris.Onda bu iki ulgamyň arasynda näme tapawut bar?Bir taraplaýyn akym arassa howa ulgamy näme?Bir taraplaýyn akym bir taraplaýyn mejbury howany aňladýar ...

 • 【Gowy habar】 IGUICOO Arassa howa ulgamynyň iň gowy marka sanawynda
  Recentlyakynda, Pekin Modern Home Appliance Media we Integrasiýa hyzmat üpjün edijisi tarapyndan başlanan “Hytaýda amatly akylly öý senagatyna baha bermek” jemgyýetçilik peýdasy çäresi ...

  【Gowy habar】 IGUICOO Arassa howa ulgamynyň iň gowy marka sanawynda

  【Gowy habar】 IGUICOO Arassa howa ulgamynyň iň gowy marka sanawynda

  Recentlyakynda, Pekin Modern Home Appliance Media we “San Bu Yunun (Pekin) Intellektual Tehnologiýa Hyzmatdaşlyk Ltd. , IGUICOO “Arassa howa ulgamlarynyň iň gowy marka sanawy” sanawyna girizildi.Arassa howa pudagynda öňdebaryjy marka hökmünde IGUICOO hemişe taryhy missiýa ygrarlydy ...

 • IGUICOO-nyň täze patenti “Içerki kondisioner ulgamy ...
  2023-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Milli patent edarasy IGUICOO kompaniýasyna allergiki rinit üçin ýapyk kondisioner ulgamy üçin oýlap tapyş patentini resmi taýdan berdi.Bu ...

  IGUICOO-nyň täze patenti “Allergiki rinit üçin ýapyk kondisioner ulgamy”

  IGUICOO-nyň täze patenti “Allergiki rinit üçin ýapyk kondisioner ulgamy”

  2023-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Milli patent edarasy IGUICOO kompaniýasyna allergiki rinit üçin ýapyk kondisioner ulgamy üçin oýlap tapyş patentini resmi taýdan berdi.Bu ulgam (apparat + programma üpjünçiligi) rinit re modeimini ösdürmek üçin programma algoritmlerini ulanýar.Ulanyjylar arassa howany arassalamak, öňünden sowatmak we gyzdyrmak, nemlendirmek, dezinfeksiýa we sterilizasiýa we bir gezek basmak bilen negatiw ionlary (islege görä) köp funksional modullara akyl bilen gözegçilik edip bilerler.Bu ...

 • 【Hoş Habar】 IGUICOO Senagatda öňdebaryjy oýlap tapyş patentini aldy!
  2023-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Milli patent edarasy IGUICOO kompaniýasyna allergiki rinit üçin ýapyk kondisioner ulgamy üçin oýlap tapyş patentini resmi taýdan berdi.Bu gozgalaňyň döremegi ...

  【Hoş Habar】 IGUICOO Senagatda öňdebaryjy oýlap tapyş patentini aldy!

  【Hoş Habar】 IGUICOO Senagatda öňdebaryjy oýlap tapyş patentini aldy!

  2023-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Milli patent edarasy IGUICOO kompaniýasyna allergiki rinit üçin ýapyk kondisioner ulgamy üçin oýlap tapyş patentini resmi taýdan berdi.Bu rewolýusiýa we innowasiýa tehnologiýasynyň peýda bolmagy, içerki ugurlardaky boşlugy doldurýar.Livingapyk ýaşaýyş mikro-gurşawyny sazlamak bilen, bu tehnologiýa allergiki rinitiň alamatlaryny ep-esli derejede ýeňilleşdirip ýa-da ýok edip biler, bu, şübhesiz, rinit näsaglary üçin möhüm oňyn habardyr.Allergiki ...

 • Airerüsti howa üpjünçiligi ulgamy
  Kömürturşy gazynyň howa bilen deňeşdirilende has dykyzlygy sebäpli, ýere näçe ýakyn bolsa, kislorodyň mukdary şonça pesdir.Energiýany tygşytlamak nukdaýnazaryndan, arassa howa ulgamyny oturtmak ...

  Airerüsti howa üpjünçiligi ulgamy

  Airerüsti howa üpjünçiligi ulgamy

  Kömürturşy gazynyň howa bilen deňeşdirilende has dykyzlygy sebäpli, ýere näçe ýakyn bolsa, kislorodyň mukdary şonça pesdir.Energiýany tygşytlamak nukdaýnazaryndan arassa howa ulgamyny oturtmak has gowy howa çalşygy effektini gazanar.Poluň ýa-da diwaryň aşaky howa üpjünçilik nokatlaryndan berilýän sowuk howa poluň üstünde ýaýraýar we guramaçylykly howa akymyny döredýär we ýylylygy aýyrmak üçin ýylylyk çeşmesiniň töwereginde uly erik emele gelýär.Pesligi sebäpli ...

 • TERJIME EDIP BOLAN HOWPSUZLYK Sistemasynyň dürli görnüşleri
  Howa üpjünçiligi usuly boýunça klassifikasiýa 1 、 Bir taraplaýyn akym arassa howa ulgamy Bir taraplaýyn akym ulgamy merkezi mehaniki işleýiş we tebigy kabul ediş esaslaryny birleşdirmek arkaly emele gelen köpugurly howa çalşygy ulgamydyr ...

  TERJIME EDIP BOLAN HOWPSUZLYK Sistemasynyň dürli görnüşleri

  TERJIME EDIP BOLAN HOWPSUZLYK Sistemasynyň dürli görnüşleri

  Howa üpjünçiligi usuly boýunça klassifikasiýa 1 、 Bir taraplaýyn akym arassa howa ulgamy Bir taraplaýyn akym ulgamy, mehaniki howa çalşygy ulgamynyň üç ýörelgesine esaslanýan merkezi mehaniki gaz çykaryşyny we tebigy kabul edilmegi birleşdirmek arkaly emele gelen köpugurly howa çalşygy ulgamydyr.Janköýerlerden, howa rozetkalaryndan, işleýiş nokatlaryndan we dürli turbalardan we bogunlardan ybarat.Asma potolokda oturdylan fan, turbalar arkaly birgiden işleýiş rozetkalaryna birikdirildi.Janköýer başlaýar we ýapyk turbid howa çykýar ...

 • “FRESH HIR WENTILATION SISTEM” näme?
  Howalandyryş ýörelgesi Arassa howa ulgamy, ýapyk otagyň bir gapdalyndaky arassa howany üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen enjamlary ulanmaga, soň bolsa daşarda boşatmaga esaslanýar ...

  “FRESH HIR WENTILATION SISTEM” näme?

  “FRESH HIR WENTILATION SISTEM” näme?

  Howalandyryş ýörelgesi Arassa howa ulgamy, ýapyk otagyň bir gapdalynda arassa howany üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen enjamlary ulanmaga, soň bolsa beýleki tarapdan daşarda boşatmaga esaslanýar.Bu içerde "arassa howa akymy meýdany" döredýär we şeýlelik bilen içerdäki arassa howa çalşygynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.Durmuşa geçirmek meýilnamasy ýokary howa basyşyny we ýokary akym janköýerlerini ulanmak, jaýyň bir gapdalyndan howa üpjün etmek üçin mehaniki güýje bil baglamak we ýörite işlenip düzülen gaz çykaryjy f ...

 • Hytaýyň demirgazyk-günbataryndaky ilkinji arassa howa tejribe zaly Uru şäherinde ýerleşdi ...
  Urumqi Sinszýanyň paýtagty.Týanşan daglarynyň demirgazyk eteginde ýerleşip, giň hasylly meýdanlar bilen daglar we suwlar bilen gurşalan.Howew ...

  Hytaýyň demirgazyk-günbataryndaky ilkinji arassa howa tejribe zaly Urumqide ýerleşdi we IGUICOO-dan gelen täze şemal umumenguan geçelgesinden geçdi

  Hytaýyň demirgazyk-günbataryndaky ilkinji arassa howa tejribe zaly Urumqide ýerleşdi we IGUICOO-dan gelen täze şemal umumenguan geçelgesinden geçdi

  Urumqi Sinszýanyň paýtagty.Týanşan daglarynyň demirgazyk eteginde ýerleşip, giň hasylly meýdanlar bilen daglar we suwlar bilen gurşalan.Şeýle-de bolsa, bu tekiz, açyk we ekzotik oazis soňky ýyllarda ýuwaş-ýuwaşdan duman kölegesini döretdi.2016-njy ýylyň 24-nji noýabryndan 2017-nji ýylyň 19-njy martyna çenli Urumqi güýçli hapalanma döwrüne girdi.116 günüň dowamynda ajaýyp ýa-da gowy hilli howa diňe 8 gün dowam etdi we hapalanan ...

 • IGUICOO garawullary arassa dem almak Gök asmany goramaga kömek edýär
  Ekologiýa we daşky gurşaw ministrligi 2018-nji ýylyň iýun aýynda howanyň hapalanmagynyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmekligi güýçlendirmek maksady bilen täze gözleg işlerine başlady.Deňeşdirilende ...

  IGUICOO garawullary arassa dem almak Gök asmany goramaga kömek edýär

  IGUICOO garawullary arassa dem almak Gök asmany goramaga kömek edýär

  Ekologiýa we daşky gurşaw ministrligi 2018-nji ýylyň iýun aýynda howanyň hapalanmagynyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmekligi güýçlendirmek maksady bilen täze gözleg işlerine başlady.Geçen ýyl bilen deňeşdirilende Hytaýyň köp sebitinde howanyň hili gowulaşdy.Howanyň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak üçin esasy ugurlaryň biri hökmünde Pearl River Delta sebiti şu ýyl howanyň hilini ep-esli ýokarlandyrdy.Şeýle-de bolsa, Fenwei düzlügindäki howanyň hili ýokarlanmady, peseldi, ...

 • IGUICOO Hytaýyň howasyny arassalamak, getirmek we ... ilkinji sergisine gatnaşýar.
  2016-njy ýylyň sentýabr aýynda IGUICOO dördünji howany arassalamak sergisinde we arassa howa ulgamy sergisinde (“Hytaý howa purifasynyň ilkinji sergisi ...

  IGUICOO Hytaýyň howasyny arassalamak, “Gizlin ýaraglary” halkara bazaryna getirmek boýunça ilkinji sergä gatnaşýar!

  IGUICOO Hytaýyň howasyny arassalamak, “Gizlin ýaraglary” halkara bazaryna getirmek boýunça ilkinji sergä gatnaşýar!

  2016-njy ýylyň sentýabr aýynda IGUICOO dördünji howany arassalamak sergisinde we arassa howa ulgamy sergisinde (“Hytaý howasyny arassalamagyň ilkinji sergisi” diýlip atlandyrylýar) akylly aýlanyşygy we arassa howany arassalaýyş önümleri bilen ilkinji gezek çykyş etdi we ýokary derejesi bilen giňden öwgä eýe boldy. - hünär derejesi we innowasiýa tehnologiýasy.2017-nji ýylda IGUICOO Hytaýyň howany arassalamak boýunça ajaýyp üstünliklerini dünýä görkezmek üçin täze önümler bilen ýene ýola çykdy....

Hil we synag

Şahadatnamagörkezmek

 • 6519dc5a
 • CE-şahadatnamasy-gyzdyrma we öňünden sowatmak
 • CE-ERV.2023
 • CE-ERV-öňünden gyzdyrmak we precool-2023
 • ISO9001
 • ISO14001
 • ISO45001
Has giňişleýin gör

Has giňişleýin bilmek isleýärsiňizmi?

Önümlerimiz barada soraglar üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda bize ýüz tutuň.

SORAG