Sorag-jogap

Eltip beriş senesi barada

Adatça, nusgalaryň gowşurylyş wagty takmynan 15 iş güni.

Önümiň hili barada

Kompaniýamyzda ýokary hilli dolandyryş ulgamy bar. Biz ISO9001 、 ISO4001 、 ISO45001 、 CE we 80-den gowrak patent şahadatnamasyny aldyk.

Önüm hakda

Bizde her dürli ERV, gyzdyryjy we öňünden sowadyjy ERV, suwsuzlandyrma bilen ERV, nemlendirmek bilen ERV, HRV we ş.m. bar. Islegiňiz bar bolsa, biz size sargyt edip bileris.

Gurnama

Gerek bolsa, gurmak üçin ýol görkezmek üçin müşderi hyzmat işgärlerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz ýa-da aşakdaky gurnama wideosyna ýüz tutup bilersiňiz.

Satuwdan soňky hyzmat hakda

Adaty ýagdaýlarda, adam däl zeper ýeten ýagdaýynda, size bir ýyl mugt hil kepilligini hödürleýäris.Soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Kepillik möhleti geçen bolsa ýa-da kepillik döwründe önüm emeli zeper ýeten bolsa, tölegli çalyşýan bölekleri we beýleki hyzmatlary bereris.