Mekdepdäki arassa howa ulgamy

Mekdepde arassa howa ulgamy

Çagalar ýurduň umydy, ýurduň geljegi we durmuşymyzyň dowamydyr. Çagalar üçin sagdyn okuw gurşawyny döretmek her bir kompaniýanyň jogapkärçiligidir. Çagalar üçin mekdebe laýyk arassa howa ulgamlaryny öndürmekden başga-da, IGUICOO şeýle hem “başlangyç we orta mekdep synp otaglary üçin milli howa hiliniň standartyny ösdürmäge” gatnaşmak bagtyna eýe boldy.

Taslamanyň ady:Sinszýan Lingli iki dilli awiasiýa çagalar bagy / Sinszýan iki dilli bäşinji çagalar bagy / Elbe maşgala başlangyç bilim mekdebi / Sinszýan Çangji şäheri Jianguo Road köçe çagalar bagy

Programma giriş:

Çagalaryň dem alyş saglygyny goramak we çagalar üçin ýaşyl we arassa okuw gurşawyny döretmek maksady bilen, Sinszýan Lingli topary uniwersitet şäherçesine arassa howany arassalamak ulgamyny öňe sürdi we 20-den gowrak çagalar bagy üçin IGUICOO uly howa akymy stendi ERV gurdy. topar, 520m³ / sag uly howa göwrümi, synp otagy arassa, arassa howadan doly we has arassalanýar.Içerki CO2 konsentrasiýasyny azaltmak, gipoksiýa ýagdaýyndan ýüz öwürmek, çagalar synpda jemlenýärler, dem almak has sagdyn we ene-atalar has ygtybarly.

Sinszýan

Taslamanyň ady:Çengdu Guangmo akademiýasy Waldorf çagalar bagy / Siçuan Tanghu orta mekdebi / Şanhaý şäheri Günbatar ýetginjekler orta mekdebi / Şanhaý birinji bölümi başlangyç mekdebi / Şanhaý ýedinji orta mekdebi

mekdebi

Programma giriş:

Bu mekdeplerde has köp ýer tygşytlamak üçin, şeýle hem sapaklar uly we kiçi bolansoň, her bir okuwçy we orta mekdep okuwçysy sagatda dürli arassa howa islegine eýe bolup biler, şonuň üçin mekdebe 250-iň ýokarsynda ERV gurmagy maslahat berýäris ~ 800m³ / sag, turbalary oturtmak, has owadan, bir otagy birnäçe howa rozetkalary, köp süzgüç bilen tertipläp bolýar.PM2.5 we formaldegid ýaly zyýanly maddalary netijeli aýyryň, çagalar sapak wagtynda has rahat we howpsuz dem alyp bilerler.

Taslamanyň ady:Mýanýan Hui Lemi çagalar bagy / Boýag reňkli sungat çagalar mekdebi

Programma giriş:

Sungata has ylham, sagdyn we amatly gurşaw gerek, penjiräniň daşyndaky ajaýyp görnüşler çagalaryň ylhamyna ýol açar.IGUICOO-nyň arassa howa şäherçesiniň görkeziş mekdebi hökmünde, 3P 500m³ / sag arassa howa arassalaýjy kondisioner saýladylar, sagdyn we arassa ýapyk gurşawdan lezzet aldylar, şeýle hem çagalary tomusda salkyn we gyşda yssy getirmek üçin AHU-ny çözmek üçin bir AHU Howanyň hili we howany sowatmak we ýylatmak meselesi, çagalar we ene-atalar üçin rahatlyk, ýakyn rahatlyk tejribesi getirmeli.

mekdep1