Huajian ART Villa taslamasy

Doly işleýän arassa howany arassalaýjy, ýokary derejeli ýaşaýyş jaý taslamasy

IGUICOO içerki durmuşy has amatly etmek üçin köp derejeli ýaşaýyş jaýyna doly funksiýaly arassa howany arassalaýjy kondisioner ulgamy çözgüdi bilen üpjün edýär. ýaşaýyş jaýlary, ajaýyp bezeg jaýlary üçin gozgalmaýan emlägiň bahasyny ýokarlandyrmak we ajaýyp bezeg ulanyjylary üçin ýaşaýyş tejribesini ýokarlandyrmak.

Birnäçe taslama mysal size ýüzlenýär.

Taslamanyň ady:Huajian ART Villa taslamasy

Programma giriş:
Dünýä derejesindäki saglyk köşgi - Huajian ART House, takmynan 158453㎡ meýdany öz içine alýar. Huajian ART öýüniň ähli taslamasy, arassa howanyň, arassalanmagyň, kondisioneriň, energiýanyň birleşmegine hakykatdanam düşünýän IGUICOO Doly funksiýaly arassa howa arassalaýyş kondisionerini kabul edýär. dikeldiş, akylly gözegçilik we ş.m. içerdäki howanyň hilini hemmetaraplaýyn gowulandyrýar, sagdyn ýaşaýyş jaýynyň hakyky duýgusyna düşünýär we işläp düzüjiler we ulanyjylar üçin ýokary baha berýär.

Villanyň burçy
Içki bezeg görkezişi
Turbalary goýmak-içerki bezeg1

Taslamanyň ady:Chengdu Muma Mountain Villa taslamasy

Programma giriş:
Dünýä derejesindäki ekologiki saglyk köşgüniň tebigaty - Muma Mountain Villa ösüş zonasy, dynç alyş we dynç alyş bilen doldurylan syýahatçylyk, ýaşaýyş jaýy we sport bilen häzirki zaman, köp funksiýaly täze landşaft şäheridir.Syýahatçylyk meýdanynyň umumy meýilleşdiriş meýdany 15,3 inedördül kilometre barabar bolup, giň gerimli halkara standartlaşdyrylan golf meýdançasy, tropiki owadan Günorta-Günbatar Gün we Aý şäheri, ajaýyp we asuda dag villasy we Europeanewropa ýaly 38 taslama tamamlandy. stil “Golden Lake Resort”.Daglaryň töweregindäki Ak derýa, dürli-dürli gök öwüsýän agaçlar, ýaşyl sahna, esasanam Amerikan sosna tokaýynyň tebigy paýlanyşy has özüne çekiji, tutuş syýahatçylyk sebiti asuda, dynç alyş, dynç alyş, güýmenje üçin amatly ýerdir.

Villa sebitindäki nusgawy otaglar IGUICOO bäş adamlyk üpjünçilik önümlerini ulanýarlar, arassa howanyň, arassalamagyň, kondisioneriň, ýylylygy dikeltmegiň, poly ýylatmagyň, akylly dolandyryşyň we ş.m. birleşmegine hakykatdanam düşünýärler, içerdäki howanyň hilini hemmetaraplaýyn ýokarlandyrýarlar we sagdyn ýaşaýyş jaýynyň hakyky manysyna düşüniň.

Villa synynyň kartasy
Villa hakyky surat

Taslamanyň ady:“Wuhan Century Golden Bridge” ýaşaýyş jaý taslamasy

Programma giriş:
1-2-nji tapgyra jemi 3000-den gowrak bolan Wuhan taslamasy, akylly aýlanyşygy we şkaf görnüşli arassa howany arassalaýjy howa çalşygyny kabul edýär.Arassa howa, arassalama we kondisioner köp.Bir ulgamyň birnäçe funksiýasyna hakykatdanam göz ýetirýär we ulanyjylar üçin howanyň hemişelik temperaturasyny, kislorody baýlaşdyrylan we ýapyk howa gurşawyny döredýär!

wuhan taslamasy1
wuhan taslamasy2