Kwartira klublary

Myhmanhana, klub we ýaşaýyş jaý taslamasy üçin arassa howany arassalaýjy howa çalşygy ulgamy

IGUICOO arassa howany arassalamak gutusy, arassa howany arassalaýjy fan rulony, ýylylygy dikeldiş ventilyatorlary, energiýa dikeldiş ventilyatorlary, arassa howany arassalamak ulgamlary ýaly ýapyk howanyň hilini gowulandyrmak üçin käbir myhmanhanalara we kwartiralara arassa howany arassalaýyş howa çalşygy ulgamyny berýär.Ine, salgylanmak üçin käbir taslama ýagdaýlary.Eliňizde haýsydyr bir taslamaňyz bar bolsa, optimal we tygşytly çözgütler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Taslamanyň ady:Şanhaý Tongwen Junting myhmanhanasy taslamasy

Programma giriş:
Junting myhmanhanasy, 10 ýyldan gowrak tejribe we marka täzeliklerinden soň, ýokary derejeli saýlanan çäklendirilen hyzmat myhmanhanasy markasy hökmünde hemişe “önümiň hili, ilki bilen müşderiniň islegine görä müşderi tejribesi” işewürlik pelsepesine eýerdi.Medeniýet saýlamak, hyzmat saýlamak we önüm saýlamak arkaly Hytaýyň ýokary derejeli saýlama we garşydaş markalarynyň lideri bolmaga çalyşýar.Myhmanhanada 105 myhman otagy täzelenip, IGUICOO arassa howany arassalaýjy fan rulony oturdylandan soň, içerde ortaça pm2.5 konsentrasiýasy 35ug / m³-dan pes boldy.Myhmanhanada otag howasynyň hiliniň merkezleşdirilen görkezilmegi bilen otagyň bahasy ýakyn myhmanhanalardan 10% ýokarydyr.

myhmanhana-3
myhmanhana-1
myhmanhana-2 gözegçilik ediji
uly howa göwrümli şkaf görnüşi arassa howa arassalaýjy3

Taslamanyň ady:Sinszýan Fister Fitness Kluby / On sekiz ädim Island myhmanhanasynyň mejlisler otagy, Çengdu

Programma giriş:
Klublar, mejlisler otaglary we sport zallary, ilatyň gürlügi köp bolan ýerler, howa dolanyşygy ýok.Agzalara we müşderilere içerki iş, okuw, maşk we beýleki şertleri has gowy üpjün etmek üçin.Bu taslamalar tötänleýin IGUICOO uly howa göwrümli şkaf görnüşini arassa howa arassalaýjysyny saýlaýar.Enjamlar içerdäki CO2 konsentrasiýasyna görä arassa howa öý eýesini akyl bilen dolandyryp biler we içerki howanyň arassa we arassa bolmagyny üpjün etmek üçin içerki we daşarky goşa aýlaw re modeimini akyl bilen üýtgedip biler.

uly howa göwrümli şkaf görnüşi arassa howa arassalaýjy
uly howa göwrümli şkaf görnüşi arassa howa arassalaýjy2

Taslamanyň ady:Çengdu hökümet edara binasy

Programma giriş:
Döwlet edaralarynyň binalaryndaky uly konferensiýa otaglary üçin uly ýygnaklar geçirilende ilat köp, ýapyk howa aýlanmaýar we CO2 konsentrasiýasy ýokary.Çengdu hökümetiniň 10-dan gowrak mejlis otagynda içerki we daşarky goşa sikl arassalaýyş tertibi arkaly otaga arassa arassa howany girizmek üçin ulanylýan uly howa akymynyň energiýa şemaly ulgamy, içerdäki hapa howa arassa kisloroda baý bolup, çykarylýar. ofis işgärleri üçin iş meýdany we ilatyň gürlügi köp bolanda mejlisler otagynda kislorodyň ýeterlik bolmazlygy meselesini netijeli gowulaşdyrmak.

Döwlet edara binasy
Döwlet edara binasy-2

Taslamanyň ady:Günorta-Günbatar Jiaotong uniwersitetiniň orbital gözleg instituty

Programma giriş:
Günorta-Günbatar Jiaotong Uniwersitetiniň Milli Uniwersitetiniň Ylym Parky, soňky on ýylda döwlet bölümleri we kärhanalary işgärleri taýýarlamak hyzmatlaryny ýerine ýetirmek, jemgyýetiň ýokary hilli zehinlere bolan isleglerini kanagatlandyrmak, jemgyýetiň köp sanly ýokary okuw jaýlaryny taýýarlamagy üçin; derejeli zehinler

Günorta-Günbatar Jiaotong uniwersitetiniň orbital gözleg instituty-2
Günorta-Günbatar Jiaotong uniwersitetiniň orbital gözleg instituty-1
Günorta-Günbatar Jiaotong uniwersitetiniň orbital gözleg instituty-3
Günorta-Günbatar Jiaotong uniwersitetiniň orbital gözleg instituty-4