ChengduJiaotong uniwersiteti - Halkara jemgyýetçiligi

Çengdu Jiaotong uniwersitetiniň halkara jemgyýetçiligi üçin doly işleýän arassa howany arassalaýjy kondisioner

Jiaotong uniwersiteti Guigu jemgyýeti

Taslamanyň ady:Çengdu Jiaotong uniwersiteti · Halkara jemgyýetçiligi

Jiaoda Guigu jemgyýetiniň ýerleşýän ýeri
Içki bezeg

Programma giriş:

IGUICOO Arassa howany arassalaýjy kondisioner, Jiaodanyň Guigu halkara jemgyýetinde 515 ýaşaýjy üçin sagdyn we amatly ýapyk howany üpjün edýär.Jemgyýetiň gurluşyk energiýasyny tygşytlamak derejesi 80% -e çenli, IGUICOO umumy kondisioner ulgamyny ulanyň, içerdäki howanyň hilini hemmetaraplaýyn gowulandyryň, PM2.5 35ug / m³-den pes, CO2 konsentrasiýasy 500ppm-den pes saklanýar we adamlara a arassa we sagdyn ýaşaýyş meýdany.

Kondisioneriň umumy ulgamy jemgyýet üçin ýöriteleşdirilen önüm bolup, her öý hojalygy bir toplum bilen gurlup, balkon maşyn otagyna ýerleşdirilýär, içerde hiç hili enjam işlemez ýaly. Iň oňat howa aýlanyşyny üpjün etmek üçin effekt, ulgam pol üpjünçiliginiň howasynyň we potolokyň yzyna gaýdýan howasynyň howa paýlanyş tertibini kabul edýär.

Howa akymynyň ugry

Taslamanyň düýbi, energiýa ýitgisini netijeli gowulandyryp biljek 15 sm izolýasiýa gatlagyndan ýasaldy.Bu aralykda, şäherdäki jaýy jülge meňzeş ýokary kislorod arassa howadan lezzet almak üçin gözegçilik ediji akylly re modeimi ýörite düzýär.Oorapyk CO2 konsentrasiýasy 800m³ / sag-dan ýokary bolanda, otaga arassa we ýokary kislorodly arassa howany çalt ýetirmek üçin doly arassa howa re modeimi awtomatiki usulda açylar.

Duýgur-kontrol-we-APP

Hytaýda ylym we tehnologiýanyň çalt ösýän döwründe ulanyjylar akylly dolandyryjylar we programmalar arkaly umumy kondisioner ulgamyna gözegçilik edip bilerler we jübi telefonlaryny ýerli gözegçilik edijiler bilen birleşdirmegiň amatly iş tertibine düşünip bilerler.

Taslama Hytaý Halk Respublikasynyň Gurluşyk ministrliginiň şahadatnamasyndan geçdi we günorta-günbatar sebitde "3A ýaşaýyş ýerine ýetiriş şahadatnamasy" bilen sylaglandy, soňra "Milli Ylym we Tehnologiýa Ministrligi 12-nji Bäş ýyllyk Pes Uglerod Binasy" ýeňiji boldy Görkeziş taslamasy ".

görkezmek
Taslama şahadatnamasy

Satuwdan soň hyzmat :

Jemi 515 toplum howa sowadyjy ulgamyň hemmesi Changhong toparynyň hyzmat bölümi tarapyndan tabşyryldy.Çanghong hyzmat bölümi, kondisioner, telewizor we beýleki öý enjamlaryna hyzmat etmek we hyzmat etmek boýunça uly tejribä eýedir, ýöne umumy kondisioner ulgamymyzy işe girizip we gurnap biler.

Satuwdan soň hyzmat

Müşderini kanagatlandyrmak barada:

Hytaýda bu energiýa tygşytlaýjy bina şol ýylda täze synanyşyk boldy. Şeýle binagärlik dizaýny we düşünjesi sebäpli çykdajy gaty ýokary.Veryöne gaty gowy zat, müşderileriň täze energiýa tygşytlaýyş pikiri bilen umumy arassa kondisioner ulgamyny öz içine alýan durmuş tejribesinden gaty kanagatlanmagydyr.Jemgyýet köçede ýerleşse-de, penjireleri doly ýapyp bileris, ses ýok, şäherdäki tozan hapalanmagy ýok, hemme zat şeýle rahat we arassa.