Biz hakda

takmynan1

Kompaniýanyň tertibi

2013-nji ýylda döredilen IGUICOO, howa çalşygy ulgamy, kondisioner ulgamy 、 HVAC 、 kislorod beriji 、 çyglylygy sazlaýjy enjamlar , PE turbalaryny ýerleşdirmek, gözleg, işläp düzmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen kompaniýadyr.Howanyň arassalygyny, kislorodyň mukdaryny, temperaturany we çyglylygy ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.Önümiň hilini has gowy üpjün etmek üçin ISO 9 0 0 1 、 ISO 4 0 0 1 、 ISO 4 5 0 0 1 we 80-den gowrak patent şahadatnamasyny aldyk.

takmynan2

Toparymyz

IGUICOO hemişe tehnologiki täzelikleri kärhananyň ösüşiniň we açylyş hyzmatdaşlygynyň hereketlendiriji güýji hökmünde kabul etdi.Häzirki wagtda 20-den gowrak ýokary bilimli adam bilen uly gözleg we ösüş toparymyz bar.Müşderilere innowasion tehniki çözgütler bilen üpjün etmegi hemişe talap edýäris we hünär hyzmatlary, ýokary hilli önümler we bäsdeşlik bahalary bilen müşderileriň ynamyny gazanýarys.

takmynan3

Ylmy barlaglarGüýç

“Changhong Group” -yň kompaniýasy hökmünde, entalpiýa tapawudy laboratoriýasyna we 30 kub laboratoriýasyna eýe bolmakdan başga-da, “Changhong” -yň ses synag laboratoriýasyny hem paýlaşyp bileris. Şol bir wagtyň özünde tehnologiki üstünlikleri we önümçilik liniýalaryny paýlaşýarys. Şonuň üçin kuwwatymyz 200,000 birlige ýetip biler. ýylda.

Hekaýamyz

ICUICOO-nyň syýahaty, arassa dem almak üçin syýahatdyr,
şäherden jülge, soňra bolsa şähere getiriň.

1cf7dcdd3cf2744e1a32918effe270c8

Arzuwlar jülgesi

2007-nji ýylda, Siçuanly birnäçe professor düýşünde arassa ýeri tapmak üçin arassa durmuşy tapmak üçin şäherden çykdy.Bu ölüm dünýäsinden uzakda, gün doganda ellerinde ýaşyl daglar we gijelerine ýel birneme öwüsýärdi.Bir ýyllap gözlänlerinden soň, arzuwlarynyň jülgesini tapdylar.

Birden üýtgeýär

Şeýle-de bolsa, 2008-nji ýylda duýdansyz ýer titremesi Siçuany üýtgedip, köp adamyň durmuşyny üýtgetdi.Mugallymlaryň tapan jülgesi indi howpsuz däl we şähere gaýdýarlar.

328aa26f6bc09b130970608bc8fd70eb

Jülge meýilnamasyna dolan

Şeýle-de bolsa, jülgäniň täzeligi we ajaýyp görnüşleri köplenç kalbynda galýardy, jülgede arassa howany gözlemek baradaky asyl niýeti hakda pikirlenip, mugallymlar pikirlenip başladylar: näme üçin şäherdäki maşgalalar üçin jülge gurmaly däl?Goý, şäherdäki adamlar jülge ýaly arassa we tebigy durmuşdan lezzet alsynlar.IGUICOO (hytaýça jülgä gaýdyp gelmegi aňladýar), bu atdan gelip çykýar.Mugallymlar "Jülge gaýdyp gelmek" meýilnamasyny durmuşa geçirip başladylar.

Üstünlik netijeleri

Mugallymlar tutuş ýurtda we bütin dünýäde başladylar.Arassalamak ýörelgelerini we ýokary netijeli HEPA süzgüçiniň süzgüç netijeliligini öwrendiler.Deňeşdirmek we seljermekden soň, arassalaýjyda ulanylýan işjeňleşdirilen uglerodyň hemmesiniň diýen ýaly ikinji derejeli hapalanmagyň we gysga hyzmat möhletiniň kemçilikleriniň bardygyny öwrendiler, şonuň üçin täze we ýokary öndürijilikli birleşdirilen süzgüç materiallaryny taýýarlamak üçin bir topar döretdiler.Üç ýyldan soň, nano arassalaýjy material bolan dört iňňeli nano-sink oksidi pyşyrdy, üstünlik gazandy we hatda howa giňişliginde hem ulanyldy.

Ynkylap- "IGUICOO"

2013-nji ýylda Günorta-Günbatar Jiaotong uniwersiteti, Çanghong topary we Zhongçeng bileleşigi ýaly ýedi kompaniýa güýçli bileleşik başlady.Gaýtadan dizaýn, gözleg we ösüş we gaýtalama synagyndan soň, içerdäki howanyň hilini gowulandyrmak üçin içerki ösen, akylly, energiýa tygşytlaýjy we sagdyn önüm öndürdik - IGUICOO Akylly aýlanyş arassa howa arassalaýyş seriýasy.Arassa howany arassalamak IGUICOO-nyň rewolýusiýasydyr.Bu diňe bir şäherdäki her bir maşgala üçin arassa dem alman, eýsem adamlaryň ýaşaýyş durmuşyna hem üýtgeşmeler getirer.

Mugallymlar jülgeden şähere gaýdyp, şäher üçin başga bir jülge gurdular.
Häzirki wagtda bu ynanç ICUICOO-nyň marka ruhy hökmünde miras galypdyr.
Sagdyn, energiýa tygşytly we amatly gurşaw döretmek üçin 10 ýyldan gowrak tutanýerlilik.