Myhmanhana wakalary

Myhmanhana, klub we ýaşaýyş jaý taslamasy üçin arassa howany arassalaýjy howa çalşygy ulgamy

IGUICOO arassa howany arassalamak gutusy, arassa howany arassalaýjy fan rulony, ýylylygy dikeldiş ventilyatorlary, energiýa dikeldiş ventilyatorlary, arassa howany arassalamak ulgamlary ýaly ýapyk howanyň hilini gowulandyrmak üçin käbir myhmanhanalara we kwartiralara arassa howany arassalaýyş howa çalşygy ulgamyny berýär.Ine, salgylanmak üçin käbir taslama ýagdaýlary.Eliňizde haýsydyr bir taslamaňyz bar bolsa, optimal we tygşytly çözgütler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Taslamanyň ady:Chengdu Shibabudao myhmanhanasy taslamasy

Programma giriş:
“Chengdu Shibabudao” myhmanhanasy, 50-den gowrak sagdyn ýaşyl villa otagy bilen akylly aýlanyşygy kabul edýär · doly işleýän arassa howany arassalaýjy kondisioner 3P ~ 5P modeli, kabinet arassa howany arassalaýjy kondisioner 1.5p ~ 3P modeli we içerdäki PM2 .5 35ug / m³-dan pes , ses 29 dB (A) -dan pes, hemişelik temperatura we kislorod, sagdyn we amatly.Üýtgedip gurmakdan soň pes uglerodly otaglaryň ýaşaýyş derejesi gaty ýokary we jaýyň bahasy adaty otaglardan 50% ýokary.

Öý görnüşi pes uglerodly tejribe otagy
Myhmanhananyň girelgesi
Myhmanhananyň içki görnüşi
Myhmanhananyň seýilgähi
Xinyi myhmanhanasy

Taslamanyň ady:Pekin Xinyi myhmanhanasy taslamasy

Programma giriş:
Pekin Xinyi myhmanhanasy, ähli otaglarda IGUICOO arassa howany arassalaýjy fan rulony ulanylýar, içerde PM2.5 ortaça 35ug / m³-dan pes.Müşderilere myhmanhananyň arassa howany arassalamak ulgamy barada has içgin düşünmek üçin IGUICOO, Xinyi myhmanhanasy üçin merkezleşdirilen displeý shemasyny ýörite düzdi, myhmanlar girenlerinde ilkinji gezek uly ekranda her otagyň howa indeksini görüp bilerler. Müşderiniň galmak tejribesini ýokarlandyrmak üçin amatly myhmanhana. Otagdaky howa täze we ýakymly, myhman synlary we ulanyjylaryň gaýdyp geliş derejesi gaty ýokary.

“Xinyi Hotel ERV” dolandyryjysy
Xinyi myhmanhanasyny kabul etmek
1Xinyi myhmanhana kabul edişligi

Taslamanyň ady:Çengdu Sýannanli taslamasy

Programma giriş:
Chengdu Xiangnanli Hyatt Jiaxuan myhmanhanasy, dünýä belli Hyatt Hotel Group tarapyndan dolandyrylýan halkara ýokary derejeli işewür myhmanhanadyr;IGUICOO akylly dolanyşygy arassa howany arassalaýjy rulon seriýasynyň akylly dolandyryş shemasy kabul edildi.Arassa howa öý eýesi, içerdäki CO2 konsentrasiýasyna laýyklykda akyl taýdan dolandyrylýar we içerki howanyň arassalygyny we täzeligini üpjün etmek, PM2.5 maglumatlaryny gowy saklamak üçin içerki we daşarky goşa aýlanyşygy arassalamak şol bir wagtda kabul edilýär.

xiangnanli-1
xiangnanli-2
xiangnanli-3
xiangnanli-4

Taslamanyň ady:Jingyixuan gözellik bejeriş merkezi

Programma giriş:
Umumy meýdany 700㎡ töweregi bolan “Chengdu / jingyixuan Beauty Service Co. Ltd.”, IGUICOO arassa howany arassalaýjy fan rulony we arassa howany arassalaýjy kondisioner kabul edýär.Üýtgedilenden soň, içerdäki PM2.5 ortaça 30ug / m³-den pesdir, gözellik etmäge gelen müşderiler üçin ýakymly we amatly tejribe ýerini hödürleýär we ulanyjynyň gaýdyp geliş derejesi has ýokary we ýokarydyr.

dav
dav