Sining Lanyun ýokary derejeli ýaşaýyş jaýy

Sining Lanyun ýokary derejeli ýaşaýyş jaýy üçin ýakymly ýapyk howany kadalaşdyrmak ulgamy

Gum stoly gurmak

Taslamanyň ady:Sining Lanyun ýokary derejeli ýaşaýyş jaýy

Model otagy suratly ýaşaýyş otagy
tabyt

Programma taslamasy Giriş:

Içerki meşhur landşaft dizaýn kompaniýasy we Zhongfang kompaniýasy tarapyndan, LanYun ýaşaýyş etraby Xining şäherinde ýerleşýär, platoda ýokary derejeli ekologiki ýaşaýyş jaýyny döretmek üçin 230 ýaşaýjy üçin seresaplylyk bilen döredildi.

Sining şäheri Hytaýyň demirgazyk-günbatarynda ýerleşýär, Çinghai-Tibet platosynyň gündogar derwezesi, gadymy "küpek ýoly" günorta ýoly we bu ýerden "Tangbo ýoly" dünýäniň iň beýik şäherlerinden biridir.Sining şäheri kontinental platonyň ýarym gurak howasy, ýyllyk ortaça gün şöhlesi 1939,7 sagat, ýyllyk ortaça temperaturasy 7,6 ℃, iň ýokary temperatura 34,6 ℃, iň pes temperatura minus 18,9 ℃ platoda alp sowuk temperatura howasyna degişlidir. .Tomusda ortaça temperatura 17 ~ 19 is, howasy ýakymly we tomus dynç alyş ýeridir.

Climateerli howa şertlerini we Zhongfang kompaniýasynyň ýerleşişini we aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, IGUICOO hemişelik temperaturanyň, hemişelik çyglylygyň, hemişelik toruň we hemişelik kislorodyň umumy çözgüdini teklip edýär.Bu shema ulanyja iň amatly ýaşaýyş tejribesini getirip biler.Esasanam garrylar we çagalar ýaly ejiz toparlar üçin içerdäki kisloroda baý gurşaw garrylarda ýürek-damar keselleriniň ähtimallygyny azaldyp, çagalaryň okuw netijeliligini ýokarlandyryp biler.
Ulgam gyzdyryjy funksiýa, merkezi nemlendiriji, merkezi kislorod generatory we akylly gözegçilik ediji ERV-den durýar. Içerki howany kadalaşdyrmak ulgamyny müşderiniň býudjetine laýyklaşdyryp bileris. Her modulyň işleýşi we görkezilmegi, hakykatdanam durmuşa geçirýän bir gözegçilikde jemlenendir. bir gezek basmak.

Ulgam

Akylly gözegçilik ediji bilen birlikde, içerdäki howany kadalaşdyrmak üçin has akylly gözegçilik üçin, uzakdan dolandyryş ulgamlaryny hem goldaýarys.

kontroller we-APP

Satuwdan soň hyzmat :

Gymmatly müşderimiz üçin IGUICOO önümiň ylmy ulanylyşyny jemgyýetiň eýelerine düşündirmek üçin hünärmen hyzmat topary iberdi.Müşderilere netijeli hyzmat goldawyny netijeli bermek.

Satuwdan soň hyzmat

IGUICOO hakda:

Geljekde müşderiler önümlerimizden we hyzmatlarymyzdan kanagatlanar ýaly has giňişleýin we has ýakyn hyzmat ulgamyny dörederis.