nybanner

Önümler

Mikro woltly sterilizasiýa süzgüji bilen energiýa dikeldiş howa çalşygy ulgamy

Gysga düşündiriş:

Arassa howa şemaly işledilende, mikro woltly sterilizasiýa süzgüç moduly (Bu modul IFD diýilýär) howadan geçýän tozan bölejiklerini zarýadlaýar, şonuň üçin zarýadly hereket edýän bölejikler mikro naprýa; eniýeniň tozan ýygnaýjysyna öwrüler. geçende sterilizasiýa süzgüç moduly.Tozan ýygnaýjy, ýuwulandan soň gaýtadan ulanylyp, ýokary öndürijilikli süzgüçiň ulanylyş wagtyny netijeli uzaldyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

IFD süzgüji, diňe howa akymynyň iň pes impedensiýasyny döredip, howa arkaly hereket edýän bölejikleriň takmynan 100% -ini özüne siňdirip biler we PM2.5 ýaly bölejik hapalaýjylara aýratyn täsir edýär.Mundan başga-da, IFPA süzgüçiniň basyşy peselýär, adaty bahasy 10-50pa, bu HEPA garşylygynyň 1 / 7-1 / 10.Işleýiş wagtynda ses pes, iň esasy zat IFD süzgüçini suw bilen ýuwup we gaýtadan ulanyp bolýar we arassa howa ulgamynyň uzak möhletli işlemegini üpjün edip, her arassalanandan soň öndürijilik täze bolup galýar. wagt, süzgüçleri çalyşmak üçin ep-esli çykdajy tygşytlamagy aňladýar.

Önüm aýratynlyklary

Howa akymy: 250-450m³ / sag
Model: TESC A2 seriýasy
1 、 Arassa howa girişini arassalamak + energiýa dikeltmek
2 、 Howa akymy: 250-450 m³ / sag
3 al Entalpiýa alyş-çalyş ýadrosy
4 、 Süzgüç: Washuwulýan esasy süzgüç + IFD modul süzgüji + Hepa12 süzgüji
5 、 gapdal açylyş hyzmaty

Programma ssenarileri

takmynan1

Villa

takmynan4

Identaşaýyş jaýy

takmynan2

Myhmanhana / kwartira

takmynan3

Söwda binasy

Önümiň parametri

Model Bahalandyrylan howa akymy

(m³ / sag)

ESP baha berildi

(Pa)

Temp.Eff (%) Şowhun

(dB (A))

Ses bermek.

(V / Hz)

Kuwwat (giriş) (W) NW

(Kg)

Ölçegi (mm) Ölçeg

(mm)

TESC-025 (A1-1D2) 250 100 73-81 34

 

110 ~ 210-240 90W 27 850 * 600 * 200 φ110

 

TESC-035 (A1-1D2) 350 120 74-82 36 110 ~ 210-240 105W 34 926 * 723 * 255 50150

 

TESC-045 (A1-1D2) 450 120 74-82 42 110 ~ 210-240 135 36 926 * 823 * 255 Φ200

Gurluşlar we ululyk

IFD APP bilen ERV
幻灯片 1
幻灯片 1
幻灯片 1

Önümiň beýany

Enjamlaryň gurluşy

Haryt maglumatlary

IFD ýörelgesi

1. Başlangyç süzgüç
Polen, tüýdük, uçýan mör-möjekler, uly asylan bölejikler süzülýär

2. Bölekleýin zarýad
IFD meýdan elektrik moduly, ýalpyldawuk akym usuly arkaly kanaldaky howany plazma ionlaşdyrýar we geçýän inçe bölejikleri zarýadlaýar.Plazma wirus öýjük dokumalaryny ýok etmek ukybyna eýedir.

3. ectygnaň we hereketsiz ediň
IFD arassalaýyş moduly, güýçli elektrik meýdany bolan bal ary çukurly mikroelektrik gurluşy bolup, zarýadlanan bölejiklere, şol sanda bakteriýalara we wirusa uly täsir edýär.Üznüksiz hereketde bölejikler ýygnalýar , bakteriýalar we wiruslar ahyrsoňy hereketsiz galýarlar.

Üstünligi:
IFD süzgüji polimer materiallardan ýasaldy we çalşylmazdan arassalanandan soň gaýtadan ulanylyp bilner, bu arassalaýjynyň soňraky ulanyş bahasyny ep-esli azaldar.

Washuwulýan elektrostatik tozany aýyrmak moduly
Tersine akym we üstaşyr geçiriji ýylylyk çalşyjy
Entalpiýa alyş-çalyş ýörelgesi

Esasy aýratynlygy:Heatylylygy dikeltmegiň netijeliligi 85% -e çenli Entalpiniň netijeliligi 76% -e çenli täsirli howa çalşygy hümmeti 98% -den ýokarydyr.
Iş prinsipi:Tekiz plitalar we gasynlanan plitalar sorulmak ýa-da howa akymy üçin kanallary emele getirýär.energiýa tapawudy bilen çalşyjydan geçýän iki howa bugy energiýa dikeldilýär.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Akyl gözegçiligi: Tuya APP + Akyl gözegçisi :
Akylly gözegçiniň wezipeleri dürli taslama talaplaryna laýyk gelýär.
Içerde we açyk howada yzygiderli gözegçilik etmek üçin temperatura ekrany
Awtomatiki täzeden açmak üçin güýç, howa kesilen CO2 konsentrasiýa gözegçiligini awtomatiki usulda dikeltmäge mümkinçilik berýär
Içerdäki çyglylygy dolandyrmak üçin çyglylyk datçigi
BMS merkezi dolandyryş üçin RS485 birikdirijileri
Dolandyryjy howany ýeňil gözegçilikde saklamaga we dolandyrmaga mümkinçilik berýän daşarky gözegçilik we / / ýalňyşlyk signaly
Ulanyjynyň süzgüçi wagtynda arassalamagyny ýatlatmak üçin süzgüç duýduryşy

merkezi dolandyryş

  • Öňki:
  • Indiki: