nybanner

Önümler

Diwara gurlan Pozitiw basyş Arassa howa ventilyasiýa ulgamy

Gysga düşündiriş:

Diwara gurlan Erw, 24 sagat üznüksiz arassa howa aýlanyşygy, PM2.5-iň täsirli süzülmesi we zyýanly gazlar, elmydama ýokary hilli howadan lezzet almak, maşgalaňyzyň saglygyny goramak üçin.Akylly asuda dizaýn, aňsat gurnama, bir otag, kwartira, maşgala, amatly arassa howa çalşygy sagatda 150 kub metr


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

· Kosmosdan peýdalanmak:Diwara gurlan dizaýn, esasanam kiçi ýa-da çäkli otag ulanmak üçin amatly jaýy tygşytlap biler.

· Netijeli aýlanyş: Diwara gurlan täze janköýer, içerdäki we açyk howanyň aýlanyşyny we paýlanyşyny üpjün edýär, içerdäki howanyň hilini ýokarlandyrýar.

· Owadan görnüşi: ajaýyp dizaýn, özüne çekiji görnüş, içki bezegiň bir bölegi hökmünde ulanylyp bilner.

· Howpsuzlyk: Diwara gurlan enjamlar, esasanam çagalar we öý haýwanlary üçin ýer enjamlaryndan has ygtybarlydyr.

· Düzülip bilinýän: Windeliň tizligini dolandyrmagyň dürli funksiýalary bilen howa akymy islege görä sazlanyp bilner.

· Ümsüm işlemek: Enjam 30dB (A) pes ses bilen işleýär, asuda gurşawy talap edýän ýerlerde (ýatylýan otaglar, ofisler) ulanmak üçin amatly.

6
66

Birnäçe süzgüç

“Wall Mounted Erv” özboluşly innowasion howa süzgüçli arassa tehnologiýasy, köp arassalaýjy süzgüç, başlangyç effekt süzgüji + HEPA süzgüji + üýtgedilen işjeňleşdirilen uglerod + fotokatalitiki süzgüç + ozonsyz UV çyrasy, PM2.5, bakteriýalary, formaldegid, benzol we başgalary arassalap biler. zyýanly maddalar, arassalama derejesi 99% -e çenli, maşgala has güýçli sagdyn dem alyş päsgelçiligini berer.

lvw
初 效

Qualityokary hilli başlangyç süzgüç

Inçe deşik süzgüji, tozan we saçyň uly bölejikleri arassalanyp, HEPA-nyň ömrüni uzaltmak üçin gaýtadan ulanylyp bilner
高效

Efficiencyokary netijelilik HEPA

Ultra inçe süýümli gurluşyň dykyzlygy HEPA süzgüji 0.00lum ýaly bölejikleri we dürli mikroorganizmleri saklap bilýär
活性炭

Qualityokary hilli üýtgedilen işjeňleşdirilen uglerod

Qualityokary hilli üýtgedilen işjeňleşdirilen uglerod bölejikleri, has uly adsorbsiýa üstü, has uly adsorbsion kuwwaty, dargadyjy serişdesi bolan mikropor, formaldegidiň we beýleki zyýanly gazlaryň adsorbsiýasyny netijeli dargap biler.
光触媒

Nano fotokatalizator

Alýumin esasly bal arynyň ýüzüne köp mukdarda ýokary konsentrasiýaly TIO2, ultramelewşe çyranyň şöhlelenmesi astynda howadaky dürli zyýanly gazlary işjeň ýagdaýda dargadýan köp sanly ýagtylyga esaslanýan erkin radikallar döredildi we şol bir wagtyň özünde sterilizasiýa edilip bilner
UV

Ozonsyz UV çyrasy

Uzyn tolkun uzynlygy ozonsyz UV çyrasy, HEPA süzgüç ekranynda saklanýan bakteriýalary we wiruslary çalt öldürip biler we ölü burçlarsyz boşlugy arassalap biler.
等 离子

Plazma organy

Güýçli plazma organy rozetkada emele gelýär, garşylyksyz şemal arkaly çalt howada uçýar, howadaky dürli zyýanly gazlary işjeň ýagdaýda dargadýar, şeýle hem howany täzelemek üçin howadaky bakteriýalary we wiruslary öldürip biler.

Arza ssenariisi

摄 图 网 _600769826_ 卧室 外 的 非 (非 企业 商用)

Bedatylýan otag

摄 图 网 _600804547_ 清新 现代 家居 (非 企业 商用)

Roomaşaýyş otagy

摄 图 网 _600309405_ 精致 的 学校 非 (非 企业 商用)

Mekdep

摄 图 网 _600832193_ 繁忙 的 医院 非 (非 企业 商用)

Keselhana

Spesifikasiýa

Parametr
Gymmatlyk
Süzgüçler
Ary baly işjeňleşdirilen uglerod + plazma bilen başlangyç + HEPA süzgüji
Akyl gözegçiligi
Dolandyryş / programma dolandyryşy / uzakdan dolandyrmak
Iň ýokary güýç
28W
Howalandyryş tertibi
Mikro polo positiveitel basyş arassa howa şemaly
Önümiň ululygy
180 * 307 * 307 (mm)
Arassa agram (KG)
14.2
Iň köp ulanylýan meýdan / Adam sany
60m² / 6 ulular / 12 okuwçy
Ulanylýan ssenariýa
Bedatylýan otaglar, synp otaglary, otaglar, ofisler, myhmanhanalar, klublar, hassahanalar we ş.m.
Bahalandyrylan howa akymy (m³ / sag)
150
Sesi (dB)
<55 (iň ýokary howa akymy)
Arassalamagyň netijeliligi
99%
图标 展示
颜色 显示

Beýleki bölekler

696

Arassa howa kanaly + gapak

697

Uzakdan dolandyryş bölümi

698

Süzgüçler

Süzgüçleri çalyşyň

滤网 更换 流程

  • Öňki:
  • Indiki: