nybanner

Önümler

wifi dikeldiji howa çalşygy ýylylyk nasosy dikeldiji precool we öňünden gyzdyrylýan akylly dolandyryş

Gysga düşündiriş:

Europeewropada barha passiw jaý binalary bar bolsa.

Pes sarp bilen jaýyň rahatlygyny nädip üpjün etmeli, meniň pikirimçe, sowadyş we ýyladyş bilen ERV size jogap berip biler.

takmynan 5


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Öýüň ýokary izolýasiýa öndürijiligi we ýokary möhürleme öndürijiligi sebäpli passiw ultra pes energiýa ýaşaýyş jaýlary üçin, energiýa dikeldiş howa çalşygy ulgamy adaty kondisioner bilen gurlan bolsa, energiýa galyndylaryna sebäp bolmak aňsat.IGUICOO bu TFAC seriýaly önüm dizaýny ilki Hytaýyň demirgazygynda ulanylýar, sowuk gyşda, tomus yssy ýerlerde däl, howa çalşygy ulgamy takmynan -30 at işläp bilýär we arassa howany otaga gyzdyryp biler, çykyş temperaturasy bolup biler 25 ýetiň .Tom tomus sowadylanda, çykyş temperaturasy 18-22 reach ýetip biler.

Bu önümiň öndürijilik dizaýny Europeewropadaky käbir jaýlara we passiw ultra pes energiýa öýlerine gaty laýyk gelýär we müşderilerimiz bu önümiň hakykatdanam ajaýypdygyny, öýleri üçin gaty gowy işleýändigini we umumy bahanyň artykmaçlygydygyny habar berdiler. äşgär.

Önüm aýratynlyklary

Howa akymy: 200 ~ 500m³ / sag
Model: TFAC A1 seriýasy
1 、 Arassa howa + Energiýany dikeltmek + atingyladyş we sowatmak
2 、 Howa akymy: 200-500 m³ / sag
3 al Entalpiýa alyş-çalyş ýadrosy
4 、 Süzgüç: G4 esasy süzgüç + H12 süzgüç + ýuwulýan IFD moduly (islege görä, H12 süzgüçiniň ömrüni gijikdirip bilýän bölejikleri ýygnamak we içindäki bakteriýalary öldürmek üçin ulanylýar)
5 uck Düwürtik görnüşli aşaky tehniki süzgüçleri çalyşmak
6 you Isleýşiňiz ýaly düzüň logo Logotip ýaly)

Programma ssenarileri

hakda

Şahsy ýaşaýyş jaýy

önüm + görkeziş (1)

Passiw ultra pes energiýa ýaşaýyş jaýlary

önüm + görkezmek (2)

Konteýner jaýy

önüm + görkeziş (3)

Endokary derejeli ýaşaýyş jaýy

Önümiň parametri

Model

Bahalandyrylan howa akymy

(M³ / h)

Bahalandyrylan ESP (Pa)

Temp.

(%)

Şowhun

(DB (A))

Arassalamagyň netijeliligi

Wolt(V / Hz)

Kuwwat giriş (W)

Atingyladyş / sowadyş kaloriýasy (W)

NW (Kg)

Ölçegi (mm)

Dolandyryş formasy

Ölçeg

TFAC-020
(A1-1D2)
200 100 (200) 75-80 34 99% 210-240 / 50 100+ (550 ~ 1750) 800-3000 95 1140 * 800 * 270 Akyl gözegçiligi / APP 60160
TFAC-025
(A1-1D2)
250 100 (200) 73-81 36 210-240 / 50 140+ (550 ~ 1750) 800-3000 95 1140 * 800 * 270 60160
TFAC-030
(A1-1D2)
300 100 (200) 74-82 39 210-240 / 50 160+ (550 ~ 1750) 800-3000 110 1200 * 800 * 290 60160
TFAC-035
(A1-1D2)
350 100 (200) 74-82 40 210-240 / 50 180+ (550 ~ 1750) 800-3000 110 1200 * 800 * 290 60160
TFAC-040
(A1-1D2)
400 100 (200) 72-80 42 210-240 / 50 220+ (550 ~ 1750) 800-3000 110 1200 * 800 * 290 φ200
TFAC-050
(A1-1D2)
500 100 72-80 45 210-240 / 50 280+ (550 ~ 1750) 800-3000 110 1200 * 800 * 290 φ200

TFAC seriýaly howa göwrümi-statiki basyş egrisi

250CBM-howa-basyş-surat-IFD bilen
300CBM howa basyşy suraty
400CBM howa basyşy suraty
500CBM howa basyşy suraty

Gurluşlar

Öňden görmek
1

Model

A B C D1 D2 E F G H I J φd

TFAC-020 (A1series)

800

1140

855

710

300

585

1285

110

270

490

630

8158

TFAC-025 (A1series)

800

1140

855

710

300

585

1285

110

270

490

630

8158

TFAC-030 (A1series)

800

1200

855

775

300

585

1350

110

290

490

695

8158

TFAC-035 (A1series)

800

1200

855

775

300

585

1350

110

290

490

695

8158

TFAC-040 (A1series)

800

1200

855

775

300

585

1350

110

290

490

695

φ194

TFAC-050 (A1series)

800

1200

855

775

300

585

1350

110

290

490

695

φ194

ERV-ni işletmek

Önümiň beýany

açyk bölüm

Gyzdyrmak we sowatmak.
Yssy tomus we güýçli sowuk gyşlary bolan sebitler üçin aşa pes temperaturaly howa çeşmesi ýylylyk nasosyny sowatmak / ýylatmak shemasy kabul edilýär, arassa howa tomusda öňünden sowadylýar we gyşda öňünden gyzdyrylýar, gowulaşdyrmak üçin doly ýylylyk çalşygy tehnologiýasy bilen doldurylýar ýapyk arassa howanyň rahatlygy.

Howa reaktiw entalpiýa artýan kompressor

J Jet entalpiniň aýlaw kompressorynyň iş prinsipi.
Ultra pes temperatura güýçli ýyladyş, 0,1 dereje takyk temperatura gözegçilik, ultra pes woltly başlangyç.
Bellikler: Enjamyň modeli we tehniki parametrleri konfigurasiýasy müşderileriň isleglerine görä sazlanyp bilner.

Önümiň artykmaçlyklary

DC Çotgasyz motor

Güýçli hereketlendirijiler tarapyndan has ýokary energiýa netijeliligi we ekologiýa

önüm_ görkezişleri

Energiýa / ýylylygy dikeltmek howa çalşygy tehnologiýasy

takmynan8

Entalpiýa alyş-çalyş ýadrosyny ýuwup bilýän we ömri 3-10 ýyl bolan üýtgedilen membrana

APP + Akylly gözegçilik ediji: Has akylly dolandyryş

jübi telefony3
gözegçilik ediji

Näme üçin bizi saýlamaly?

Programma IOS we Android telefonlary üçin aşakdaky funksiýalar bilen elýeterlidir:
1).Meýletin dil Dürli dil Iňlis / Fransuz / Italýan / Ispan we ş.m.
2).Topar gözegçiligi Bir APP birnäçe birligi dolandyryp biler.
3).Meýletin kompýuter merkezleşdirilen dolandyryş (bir maglumat ýygnamak bölümi tarapyndan dolandyrylýan 128 pc-e çenli ERV) köp sanly maglumat ýygnaýjy parallel birikdirilýär.

takmynan 14

IFD moduly

IFD süzgüji näme (Güýçli meýdan dielektrik)

G4 + IFD + H12 süzgüji

Esasy süzgüç (ýuwulýan) + Mikro woltly elektrostatik tozan ýygnamak + IFD arassalamak we sterilizasiýa + Hepa süzgüji

IFD süzgüji 2

Ary Esasy süzgüç
Polen, tüýdük, uçýan mör-möjekler, uly asylan bölejikler süzülýär.

② Bölejik zarýady
IFD meýdan elektrik moduly, ýalpyldawuk akym usuly arkaly kanaldaky howany plazma ionlaşdyrýar we geçýän inçe bölejikleri zarýadlaýar.Plazma wirus öýjük dokumalaryny ýok etmek ukybyna eýedir.

③ ectygna we hereketsiz
IFD arassalaýyş moduly, güýçli elektrik meýdany bolan bal ary çukurly mikroelektrik gurluşy bolup, zarýadlanan bölejiklere, şol sanda bakteriýalara we wirusa uly täsir edýär.Üznüksiz hereketde bölejikler ýygnalýar , bakteriýalar we wiruslar ahyrsoňy hereketsiz galýarlar.

Layout dizaýny

Gurmak we turbalaryň ýerleşiş diagrammasy
Turbanyň ýerleşiş dizaýnyny müşderiňiziň jaý görnüşine görä üpjün edip bileris.

Layout dizaýny
Salgy dizaýny 2

Sag tarapdaky surat salgylanmak üçin.

Programma (potolok)

Öňünden gyzdyrylýan gap

  • Öňki:
  • Indiki: